KURSY I SZKOLENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS WSTĘPNY.

 Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Głównym i jedynym celem jest podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników studiów tak, aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie A1+ – A2.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).
Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie podstawowych umiejętności mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu fonetyki jęz. angielskiego oraz rozumienia ze słuchu, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu (2015/2016): 1 200 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS EGZAMINACYJNY.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (FCE lub IELTS), który upoważni w świetle obowiązujących przepisów do nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Efektem kursu będzie podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników tak, aby byli w stanie bez przeszkód zdać rzeczony egzamin na satysfakcjonującym poziomie.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie strategii egzaminacyjnych w zakresie mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu rozumienia ze słuchu oraz stosowania struktur językowych, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu (2015/2016): 1 000 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ogłasza nabór na II edycję szkolenia z zakresu Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

RAMY PRAWNE
Program kształcenia w ramach szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zatwierdzony został decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. Nr  DPS-VI-51112-1056-25-MJ/14(15)

Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486), warunkiem przystąpienia do szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji jest spełnianie poniższych wymagań:

1)posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) lub art.5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz.320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

2)posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych.

Planowane rozpoczęcie II edycji szkolenia  – październik 2015 r. – zakończenie czerwiec 2016 r.

W ramach szkolenia oferujemy bezpłatnie:

  • materiały szkoleniowe;
  • możliwość korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki Wyższej Szkoły
  • Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • możliwość korzystania z parkingu na terenie Uczelni

REALIZACJA ZAJĘĆ

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).

Program szkolenia obejmuje 190 godzin dydaktycznych, realizowanych w 11 zjazdach.

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 i nie trwają dłużej jak do godz. 19.00 w soboty i do godz. 17.00 w niedziele.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza oraz innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty można składać w godz. 7.30-15.30 w:
– WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E pokój 406.

lub przesłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Centrum Kształcenia Podyplomowego
15-472 Białystok
ul. Ciepła 40
z dopiskiem „Specjalizacja pracownik socjalny I stopnia”

DANE DO DOKONYWANIA WPŁAT I NUMER KONTA

BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

W tytule przelewu należy wpisać: Specjalizacja I stopnia.
Należy także podać imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy

KOSZTY

– wpisowe: 100 zł;
– czesne: 2 700 zł;
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 180 zł.

Cena za szkolenie nie obejmuje:
•opłaty za egzamin (wnosi się ją po zakończeniu szkolenia na rachunek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, co najmniej 30 dni przed egzaminem);
•noclegów i wyżywienia.

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2015/2016)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł

DOKUMENTY DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświdczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych