KURSY I SZKOLENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS WSTĘPNY.

 Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Głównym i jedynym celem jest podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników studiów tak, aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie A1+ – A2.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).
Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie podstawowych umiejętności mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu fonetyki jęz. angielskiego oraz rozumienia ze słuchu, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu: 1 200 zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS EGZAMINACYJNY.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (FCE lub IELTS), który upoważni w świetle obowiązujących przepisów do nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Efektem kursu będzie podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników tak, aby byli w stanie bez przeszkód zdać rzeczony egzamin na satysfakcjonującym poziomie.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie strategii egzaminacyjnych w zakresie mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu rozumienia ze słuchu oraz stosowania struktur językowych, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu: 1 000 zł

Celem kursu  jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej; wiedzy z zakresu metod nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury, prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji, strategii, jak również projektowania produktu kulturalnego. Ponadto celem jest doskonalenie ich umiejętności w zakresie kierowania kadrą i twórczego przywództwa, w tym: zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego (umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia projektów i przedsięwzięć kulturalnych, w tym: uruchomienia własnej działalności w dziedzinie kultury).

Program kursu jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania instytucja kultury. Zajęcia mają charakter wykładów i warsztatów, jak również prac projektowych i studiów przypadków.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury (metody i trendy zarządzania organizacją, strategia zarządzania instytucją kultury, ekonomia kultury i źródła finansowania kultury, przedsiębiorczość w kulturze, projekty i wnioski aplikacyjne, projektowanie produktu kulturalnego) – 70 godz.
  2. Aspekty prawne w kulturze (podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury, prawo autorskie, zamówienia publiczne) – 25 godz..
  3. Marketing w kulturze (promocja i wizerunek instytucji kultury, Sponsoring w działalności kulturalnej) – 20 godz.
  4. Komunikacja interpersonalna, negocjacje, autoprezentacja – 35 godz.
  5. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (psychologia pracy zespołowej, psychologia kierowania ludźmi, coaching) – 50 godz. 

Program kursu odpowiada potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania instytucją. W toku kursu dokształcającego uczestnik:

  • uzyskuje uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania instytucją, w tym: odnośnie kształtowania strategii instytucji, źródeł finansowania kultury, podstaw prawnych i specyfiki marketingu w obszarze kultury
  • kształtuje umiejętności w zakresie m.in. pisania projektów i wniosków aplikacyjnych, projektowania imprez kulturalnych (festiwali, dni miasta, plenerów, wystaw, spektakli, akcji edukacyjnych), promowania działań kulturalnych i poszukiwania sponsorów oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia przedsięwzięć kulturalnych oraz uruchomienia własnej działalności w obszarze kultury;
  • rozwija kompetencje społeczne i psychologiczne (komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i samorozwoju) oraz świadomość wymogów nowoczesnego zarządzania instytucją kultury (kierowania kadrą i twórczego przywództwa).

Kurs dokształcający adresowany jest do osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin), zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, do studentów ostatniego roku kulturoznawstwa oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

W celu zakwalifikowania do uczestnictwa w kursie konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularz zgłoszeniowy na kurs dokształcający http://www.centrumpodyplomowe.pl/dokumenty/ (należy wybrać „Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs dokształcający”);
  • kserokopia dowodu osobistego.

Warunkiem ukończenia kursu dokształcającego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, wniesienie niezbędnych opłat oraz złożenie ustnego egzaminu końcowego. Po zakończeniu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Koszt kursu: 4 500 zł