Oferta

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 420 godzin.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

1 Organizacja i zarządzanie

2 Analiza strategiczna i strategie organizacji

3 Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja

4 Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 Przywództwo i tworzenie zespołów

3 Zachowania organizacyjne

4 Coaching

5 Negocjacje

III MARKETING

1 Zarządzanie marketingowe

2 Marketing międzynarodowy

3 Badania marketingowe

4 Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją

5 Techniki autoprezentacji

6 E-biznes

7 Zarządzanie sprzedażą

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

1 Zarządzanie finansami

2 Analiza i planowanie finansowe

3 Rachunkowość zarządcza

4 Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

5 Projekty inwestycyjne

VI Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy dyplomowej przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Obrona pracy w formie prezentacji odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

METODY NAUCZANIA NA MBA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

SYSTEM OCEN

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, obrona pracy dyplomowej, oraz wniesienie niezbędnych opłat.

WYJAZDY STUDYJNE

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). Cykl kształcenia trwa cztery semestry. W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie. Praca dyplomowa jest realizowana od trzeciego semestru.

KOSZTY STUDIÓW

 • wpisowe: 350 zł
 • czesne brutto: 10 550 zł (za 4 semestry)
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł

Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych lokalnych liderów i aktywistów, którzy chcą działać na rzecz lepszego wykorzystania zasobów endogenicznych i poprawienia konkurencyjności małej ojczyzny w zglobalizowanej rzeczywistości.

CELE EDUKACYJNE

• zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania zasobami lokalnymi;

• przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych zarządzania zasobami gmin i regionów;

• zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych m.in. z zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego, dziedzictwem materialnym i niematerialnym; kapitałem społecznym; ładem wizualnym i wizerunkiem gminy oraz planowaniem przestrzennym i oceną atrakcyjności turystycznej gminy;

• uzyskanie przez słuchaczy profesjonalnych umiejętności w zakresie: partycypacji społecznej w zarządzaniu wspólnotą lokalną i negocjacji w ramach wspólnoty oraz współpracy z mediami i public relations w promocji zasobów lokalnych;

• zapoznanie słuchaczy z GIS – metodą wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, jako wspomagania procesu decyzyjnego w zarządzaniu zasobami lokalnymi;

• nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy odnośnie konstruowania i realizacji projektów w zakresie zarządzania zasobami lokalnymi.

CEL BIZNESOWY

zwiększenie konkurencyjności gmin, miast, powiatów, jak i całego województwa podlaskiego poprzez wzmocnienie kompetencji osób zarządzających zasobami lokalnymi.

SŁUCHACZE

Studia adresowane są do menedżerów samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw i województwa) oraz kadry zarządzającej instytucji ochrony przyrody, ochrony zabytków i właścicieli obiektów zabytkowych, placówek kultury oraz przedsiębiorstw komunalnych, jak również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania szeroko rozumianymi zasobami lokalnymi, a przez to wykorzystania potencjału województwa podlaskiego.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1: Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

· kategorie i identyfikacja zasobów lokalnych,

· sterowanie rozwojem lokalnym

Moduł 2: Uwarunkowania prawne zarządzania zasobami lokalnymi

· prawne podstawy zarządzania zasobami lokalnymi,

· prawo własności

· prawo autorskie

Moduł 3: Zarządzanie zasobami gminy: zasady i praktyka

· marketing terytorialny,

· kapitał społeczny,

· dziedzictwo materialne i niematerialne,

· środowisko przyrodnicze, turystyczne,

· planowanie przestrzenne,

· wizerunek JST,

· narzędzia GIS w zarządzaniu zasobami gminy,

· wizyty studyjne

Moduł 4: Partycypacja i komunikacja społeczna w procesie zarządzania

· zarządzanie wspólnotą lokalną,

· negocjacje,

· public relations w promocji zasobów lokalnych

Moduł 5: Praktyka zarządzania zasobami lokalnymi

· inkubacja produktów,

· konstruowanie, kreowanie i realizacja projektów,

· studia przypadków,

· praca projektowa

WARUNKI ZALICZENIA

Egzamin końcowy – obrona pracy projektowej, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem i wykonaniu samodzielnych prac zaliczeniowych

KOSZTY

· cena brutto 3 940,00 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

KORZYŚCI
Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób, które chcą mieć lub już mają kontakt z pracą w działach personalnych, a także do osób, które samodzielnie funkcjonują w obszarze decyzji kadrowych (np. małe firmy, doradztwo).

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią praktycy, głównie kierownicy działów personalnych średnich i dużych firm Polski północno-wschodniej oraz pracownicy i doradcy w zakresie zarządzania i zarządzania kadrami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu aktualności przekazywanej wiedzy.

PROGRAM
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd.

PROGRAM STUDIÓW

 • Polityka i proces kadrowy, dział personalny w organizacji
  Strategie i zarządzanie kadrami, koszty pracy, modele polityki personalnej, zmiany w strukturze organizacyjnej i zmiany roli działu personalnego.
 • Proces zatrudnieniowy
  Nawiązywanie stosunku pracy, umowy, świadczenia, dokumentacja pracownika.
 • Czas pracy, regulacje urlopowe i zasiłki
  Przepisy, rozliczenie czasu pracy, typy urlopów, typy zasiłków, regulacje formalno-prawne
 • Szkolenie i doskonalenie
  Proces, procedury, obowiązki pracownika i pracodawcy
 • System motywacyjny
  Wartościowanie prac, taryfikacja, wynagrodzenie za pracę, płaca zasadnicza, premie, nagrody, pozostałe składniki wynagradzania, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie wynagrodzeń
  Zasady i dokumentacja ubezpieczeniowa, systemy opodatkowania, przychody i świadczenia
 • Proces derekrutacyjny, zmniejszanie zatrudnienia
  Regulacje prawne, stosowane metody w praktyce, obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze i ochrona stosunku pracy
 • Systemy ocen i kontroli pracowniczej
  Regulacje formalno-prawne systemów kontroli, ocena okresowa i budowa systemu, funkcjonalność i powiązania ocen z systemem motywacyjnym
 • Tworzenie regulaminów i przepisów wewnętrznych
  Regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagrodzeń, regulamin pracowniczy, zakładowy układ zbiorowy pracy, negocjacje w praktyce.
 • Pozostałe etapy procesu kadrowego w praktyce
  Informacja i komunikacja interpersonalna, BHP, ścieżki kariery, rynek pracy, odpowiedzialność społeczna organizacji.
 • Systemy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz form interaktywnych, takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CEL STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys.
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty.
  Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów.
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia.
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza.
  Opracowanie wyników i wniosków.
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy.
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego.
 • Elementy marketingu w promocji szkoły.
 • Elementy psychologii.
 • Prawo oświatowe.
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CKP.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, kierowania ludźmi, zarządzania organizacją, finansów, marketingu. Zdobędą też praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa. Istotnym wyróżnikiem studiów jest wiedza dotycząca samokształcenia menedżera i praktyczny charakter wykładanych przedmiotów.

Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach – liderach branż oraz organizacjach publicznych. Adresatami studiów są osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, pracownicy przygotowujący się do roli kierowniczej a także osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi przez praktyków życia gospodarczego, menadżerów i doradców firm oraz wykładowców akademickich.

RAMOWY PROGRAM

Kierowanie sobą

 • Potencjał i obszary rozwoju kompetencji menedżerskich
 • Trening antystresowy
 • Autoprezentacja
 • Etyka menadżera

Kierowanie zespołem

 • Podstawy kierowania ludźmi
 • Budowanie zespołu i przewodzenie
 • Oceny i motywowanie pracowników
 • Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie organizacją

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami biznesowymi
 • Zarządzane finansami
 • Zarządzanie sprzedażą

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Potrzeba kształcenia pracowników wynika z zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych oraz z konieczności ustawicznego poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu praktycznej obsługi finansowej podmiotu gospodarczego przez wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych oraz odbiorców sprawozdań finansowych.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM

 • System podatkowy
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Ewidencja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Planowanie finansowe
 • Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Animacja kultury

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, edukatora  i organizatora działań w obszarze kultury. Słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności w zakresie upowszechniania i animowania działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w  środowiskach lokalnych. W trakcie studiów słuchacze poznają społeczne uwarunkowania animacji kulturalnej, będą przygotowani teoretyczne i praktyczne do inicjowania kreatywnych działań w przestrzeni społeczno – kulturowej oraz podejmowania aktywności i realizacji projektów z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Cele studiów:

 • zapoznanie słuchaczy z problematyką animacji społeczno-kulturalnej, diagnozowaniem potrzeb społeczno-kulturowych i organizowaniem działalności animacyjnej w środowiskach lokalnych;
 • przybliżenie wiedzy w zakresie projektowania i organizowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych, edukacyjnych oraz tworzenia wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem i jego ewaluacja.
 • przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów prawnych i finansowania kultury, marketingu w kulturze;
 • zdobycie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz psychologicznych aspektów pracy animatora kultury;
 • nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań animacyjnych-twórczych, inspirowanych sztuką: plastyką, teatrem, tańcem, muzyką, tekstem literackim oraz kreowaniem sytuacji twórczych w przestrzeni.

Studia adresowane są do animatorów kultury, instruktorów i twórców, nauczycieli, osób zarządzających placówkami kultury, pracowników: domów kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką animacji społeczno- kulturalnej.

 1. Założenia programowe
  Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

Lp Nazwa modułu/przedmiotu Liczba godzin
I Animacja społeczno-kulturalna       70
1 Animacja społeczno-kulturalna, problemy i wyzwania 15
2 Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturowych środowisk lokalnych 10
3 Tożsamość kulturowa w działaniach animacyjnych 10
4 System i zasady projektowania wydarzenia kulturalnego – artystycznego, społecznego, edukacyjnego 10
5 Organizacja wydarzeń kulturalnych adresowanych do różnych grup odbiorców 10
6 Projekty – tworzenie wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem, ewaluacja 15
II Aspekty prawno – finansowe  działalności kulturalnej                              15
7 Wybrane aspekty prawne działalności kultury – Prawo autorskie, RODO 10
8 Źródła finansowania działalności kulturalnej, sponsoring 5
III Marketing w działalności kulturalnej  

                                

15
10 Promocja działań kulturalnych 10
12 Warsztat kreatywnego pisania 5
IV Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej  w pracy animatora                              40
13 Komunikacja interpersonalna 10
14 Psychologiczne aspekty pracy animatora kultury 20
15 Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne 10
V Warsztaty edukacji twórczej

 

60
16 Plastyka jako forma animacji 10
17 Działania animacyjne poprzez teatr 10
18 Gry i zabawy taneczne 10
19 Muzyka inspiracją do działań twórczych 10
20 Tekst literacki inspiracją do działań twórczych 10
21 Animacja w przestrzeni – kreowanie sytuacji twórczych 10
godz. 200

 

 1. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).
Rozpoczęcie zajęć 23 marca 2019r., zakończenie 21 marca 2020r.

Zajęcia planowane są do realizacji w następujących terminach (terminy mogą ulec modyfikacji):

SEMESTR I

 

 

Zjazd 1        23-24.03.2019

Zjazd 2        6 – 7.04.2019

Zjazd 3        18-19.05.2019

Zjazd 4        1 – 2.06.2019

Zjazd 5        29-30.06.2019

 

SEMESTR II

 

Zjazd 1      28-29.09.2019

Zjazd 2      12-13.10.2019

Zjazd 3      16-17.11.2019

Zjazd 4      7 – 8.12.2019

Zjazd 5      11-12.01.2020

Zjazd 6      15-16.02.2020

 

Egzamin    21.03.2020

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, jak również doświadczeni praktycy związani z instytucjami kultury.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Opłata za studia wynosi 3940 zł

W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz powinien uiszczać na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Animacja kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie.

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i o różnych dysfunkcjach psychofizycznych. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej oraz przygotowanie warsztatowe i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej. Studia doskonalą kluczowe kompetencje konieczne w pracy arteterapeutycznej i obejmują: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające metodyczne umiejętności pracy z grupą, konstruowania programów arteterapeutycznych a także podejmowania oddziaływań z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej Słuchacze poznają różne metody pracy arteterapeutycznej poprzez: dramę, choreoterapię, muzykoterapię, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne oraz pedagogikę zabawy i biblioterapię.

Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych i osób pracujących w instytucjach pomocy rodzinie oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem. Adresatami studiów są m.in. pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, kuratoryjnych, pomocy społecznej i służby zdrowia, placówek kultury i organizacji pozarządowych, studenci ostatniego roku pedagogiki i psychologii oraz wolontariusze.

 

 1. Założenia programowe
  Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

 1. Trening rozwoju osobistego – 30 godz.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej – 20 godz.
 3. Warsztat umiejętności społecznych – 20 godz.
 4. Metodyka pracy arteterapeutycznej – 20 godz.
 5. Warsztat pracy z grupą – 20 godz.
 6. Warsztat kreatywności – 10 godz.
 7. Drama – 25 godz.
 8. Choreoterapia – 25 godz.
 9. Muzykoterapia – 25 godz.
 10. Biblioterapia – 25 godz.
 11. Sztuki plastyczne – 25 godz.
 12. Terapia zajęciowa – 25 godz.
 13. Pedagogika zabawy – 25 godz.
 14. Kierowanie grupami i automotywacja – 10 godz.
 15. Seminarium dyplomowe – konstruowanie programów terapeutycznych – 30 godz.
 16. Warsztat superwizyjny – 40 godz.

 

 1. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40

Czesne za studia wynosi 7500 zł.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko.

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (ćwiczenia, case study, dyskusje). W sumie dwanaście spotkań w formie szkoleniowej- aktywne, dynamiczne, skuteczne.

Studia pozwolą zdobyć i udoskonalić umiejętności w zakresie kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: techniki sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, rekrutacji i kierowania zespołem sprzedażowym, wyznaczenia celów i kontroli ich realizacji, motywowania personelu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych (CRM, bazy danych, sprzedaż internetowa).

W skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą: certyfikowany trener sprzedaży, certyfikowany coach, praktyk biznesu, psycholog, wykładowca akademicki oraz specjalista IT. Wszyscy posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla biznesu.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

Ze względu na wyjątkową formę prowadzenia zajęć, ilość miejsc jest ograniczona.

RAMOWY PROGRAM / 180 godzin /

1. Techniki sprzedaży

2. Obsługa klienta i budowanie relacji

3. Skuteczna komunikacja

4. Jak kupuje mózg- Homo Shopping

5. Psychologia zachowań klienta

6. Psychologia reklamy

7. Rekrutacja i budowa zespołu sprzedażowego

8. Zarządzanie zespołem

9. Konstrukcja modelu dystrybucyjnego

10. Specyfika partnerskich oraz własnych kanałów sprzedaży

11. CRM. Bazy wiedzy o klientach

12. Sprzedaż internetowa

Koszty studiów
– cena brutto: 4 140 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Korzyści
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie wykonywania różnorodnych analiz na potrzeby biznesu. Podstawą tych umiejętności będą modele finansowe z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych rozwijane następnie w oparciu o narzędzia planowania i zarządzania. Zdobyta wiedza powinna pozwolić na pełnienie przez słuchaczy ról analityków finansowych oraz autorów planów biznesowych.
Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową możliwą do zastosowania w firmach różnej wielkości oraz pod kątem różnych zastosowań (np. studium wykonalności,  planowanie finansowe i budżetowanie, raportowanie controllingowe, polityka cenowa, zarządzanie wartością firm i klientów).

Słuchacze
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków. Studium jest kierowane także do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego.

Wykładowcy
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia

Ramowy program
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z trzech bloków programowych, w których dominować będą zajęcia warsztatowe.

 • System podatkowy
 • Komputerowe wspomaganie analizy finansowej
 • Analizy ryzyka inwestycyjnego
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość w planowaniu finansowym
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Planowanie finansowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Zewnętrzne źródła informacji do analiz finansowych w przedsiębiorstwie
 • Praca zaliczeniowa – projekt

Warunki zaliczenia i organizacja
Studia  trwają dwa semestry. Semestr II przeznaczony jest przede wszystkim na praktyczne przećwiczenie koncepcji analiz biznesowych przedstawionych w trakcie zajęć semestru I.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem obrony pracy końcowej polegającej na sporządzeniu raportu z rozwiązania konkretnego problemu analitycznego
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na  ocenę.

Koszt studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni.

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje się ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie poszukiwania i interpretacji informacji finansowych, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej zagrożeń, zarządzania płynnością finansową, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, wykorzystywania informacji finansowej w zarządzaniu. Ważną wartością jest również poprawa komunikacji ze służbami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób bez specjalistycznego przygotowania finansowego, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza niefinansowych, oraz kierownicy projektów, menedżerowie, członkowie organów nadzorczych, właściciele przedsiębiorstw.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym – pracownicy przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie zasad i poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

1.  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem – współczesne trendy
2.  Elementy prawa gospodarczego – aspekty finansowe
3.  Rachunkowość jako źródło informacji zarządczej
4.  Czytanie sprawozdań finansowych – analiza finansowa
5.  Zarządzanie kosztami i rentownością
6.  Zarządzanie płynnością finansową
7.  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
8.  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa i struktura kapitału
9.  Planowanie działań biznesowych
10. Controlling  operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
12. Strategie podatkowe
13. Wartość przedsiębiorstwa – podstawy wyceny

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest mgr Krzysztof Rogoziński – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

KORZYŚCI
Ukończenie studiów stanowi spełnienie wymogu rozporządzenia Rady Ministrów z  02.11.2004 r., zmieniającego wymaganie kwalifikacyjne pracowników służby bhp i obowiązującego od 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 01.07.2013 r. problematyką bhp mogą zajmować się tylko i wyłącznie absolwenci studiów tego kierunku.Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji i możliwość awansu zawodowego. Oprócz tego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników służby bhp, specjalistów z zakresu ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podstawową formą zajęć z poszczególnych przedmiotów jest wykład, pokaz i ćwiczenia symulacyjne. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne multimedialne środki komunikacji oraz w niektórych przypadkach odsyłają do wglądu do oryginałów papierowych dokumentów lub aktów prawnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Program studiów jest realizowany w formie bloków tematycznych realizowanych w ramach 14 przedmiotów. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów uzupełniają się tworząc logiczną całość.

PRZEDMIOTY

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawy dydaktyki. Metodyka szkoleń bhp
 • Prawo pracy w państwach UE i FTAA.  Dyrektywy UE i konwencje MOP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w procesach pracy
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w procesach pracy i ich pomiary
 • Zasady i metody eliminacji lub ograniczania tych czynników
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona przeciwpożarowa

Koszty studiów
– cena brutto: 3 640 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie optymalizacji zasad organizacji i  funkcjonowania JST. Podstawą tych umiejętności będą prezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie omawianej kwestii problemowej i ich indywidualna adaptacja dla konkretnej JST. Obcowanie w towarzystwie osób zawodowo zajmujących się  problematyką samorządu pozwoli na poszerzenie kontekstu wykonywanych zadań oraz umożliwi absorpcję sprawdzonych rozwiązań. Dobór treści programowych gwarantuje kontakt z kluczowymi obszarami funkcjonowania samorządu oraz umożliwia nabycie wiedzy na temat pożądanych standardów ich zagospodarowania. Absolwenci studium dysponować będą praktyczną wiedzą na temat modelowania zmian sektorze administracji publicznej.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób zorientowanych na problematykę JST. Oferta kierowana jest do  pracowników sektora administracji publicznej jak i kandydatów na te stanowiska. Słuchaczami studium  mogą być absolwenci kierunków prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, marketing, finanse oraz innych których treści oddziaływają na sposób kształtowania organizacji i zarządzania JST.

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zarządzania jednostkami samorządowymi  poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Kadra dydaktyczna łączy środowisko świata nauki specjalizującego w tematyce JST oraz praktyków. Oprócz nauczycieli akademickich w skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego woj. podlaskiego.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje  180 g. zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Ramowy program zajęć:
• organizacja i funkcjonowanie samorządu w RP
• polityka lokalna i regionalna
• zadania publiczne i sposoby ich finansowania
• instrumenty i zasady zarządzania strategicznego
• budowanie relacji z otoczeniem JST
• miejsce JST w modelu współpracy sieciowej
• innowacje w samorządzie
• finanse jednostki samorządu terytorialnego
• kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
• kreowanie polityki inwestycyjnej w samorządzie
• polityka społeczna w samorządzie
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie gospodarką komunalną
• zarządzanie gospodarką przestrzenną
• zarządzanie projektami UE
• prawo w działalności JST (zamówienia publiczne, prawo miejscowe)
• polityka UE a funkcjonowanie samorządu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po przygotowaniu i obronie projektu dyplomowego (np. strategia komunikacji JST, plan rewitalizacji).

Koszty studiów
– cena brutto: 3 840 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Menedżer kultury

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Menedżer Kultury.

Studia odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.

Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw i urzędów miast, miast i gmin oraz gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Cele studiów:
– zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
– przekazanie wiedzy z zakresu prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
– zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji jak również kierowania kadrą i twórczego przywództwa
– przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych oraz przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

1. Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 190 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.
Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

I. Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury:
1. Zarządzanie organizacją – metody i trendy
2. Strategia zarządzania instytucją kultury – wizja i misja
3. Ekonomia kultury i źródła finansowania kultury
4. Przedsiębiorczość w kulturze
5. Projekty i wnioski aplikacyjne

II. Aspekty prawne w kulturze
6. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
7. Prawo autorskie
8. Zamówienia publiczne

III. Marketing w kulturze
9. Promocja i wizerunek instytucji kultury
10. Sponsoring w działalności kulturalnej

IV. Komunikacja interpersonalna
11. Komunikacja werbalna i niewerbalna
12. Negocjacje
13. Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne

V. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
14. Psychologia pracy zespołowej
15. Psychologia kierowania ludźmi
16. Coaching

2. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi WSFiZ oraz innych wyższych uczelni białostockich i warszawskich, jak również praktycy związani z instytucjami kultury.
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Czesne za studia wynosi 4500 zł.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.
Studia zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się minimum 20 osób.

Kierownik studiów po stronie WSFiZ: dr Dorota Frasunkiewicz
Kierownik studiów po stronie WOAK: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji

 

Cele studiów:

 1. Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej odpowiadającej za zadania finansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych.
 2. Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i aktualnej praktyki dotyczącej ustalania obowiązku podatkowego oraz naliczana zobowiązań podatkowych w jednostkach gospodarczych, w tym podejmowania decyzji gospodarczych zapewniających optymalizację podatkową.
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zamierzających uzyskać specjalistyczną wiedzę dotyczącą zobowiązań podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości zadaniami finansowo – podatkowymi w podmiotach prowadzących ewidencję podatkową, czy też prowadzących księgi rachunkowe oraz do osób odpowiedzialnych za politykę finansowo – podatkową jednostki.

Korzyści:

Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów podyplomowych o specjalności „Podatki w działalności przedsiębiorstwa – praktyka stosowania”, potwierdzające kwalifikacje przydatne w działach finansowo – księgowych, działach analiz i planowania, controllingu podmiotów.

Program:

I. Zagadnienia ogólne:

 1. System podatkowy
 2. Ordynacja podatkowa
 3. Odpowiedzialność
 4. Elementy prawa gospodarczego
 5. Rachunkowość podatkowa
 6. Obciążenia podatkowe

II. Zagadnienia specjalnościowe (praktyczne)

 1. Podatek PIT (działalność gospodarcza)
 2. Podatek PIT (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
 3. Podatek VAT

III. Systemy informatyczne wspomagające rozliczenia podatkowe:

 1. Deklaracje CIT-8, PIT, VAT
 2. Zgłaszanie pełnomocnictw
 3. Systemy informatyczne

Cena brutto: 3 840 zł