Oferta

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 420 godzin.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

1 Organizacja i zarządzanie

2 Analiza strategiczna i strategie organizacji

3 Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja

4 Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 Przywództwo i tworzenie zespołów

3 Zachowania organizacyjne

4 Coaching

5 Negocjacje

III MARKETING

1 Zarządzanie marketingowe

2 Marketing międzynarodowy

3 Badania marketingowe

4 Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją

5 Techniki autoprezentacji

6 E-biznes

7 Zarządzanie sprzedażą

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

1 Zarządzanie finansami

2 Analiza i planowanie finansowe

3 Rachunkowość zarządcza

4 Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

5 Projekty inwestycyjne

VI Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy dyplomowej przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Obrona pracy w formie prezentacji odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

METODY NAUCZANIA NA MBA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

SYSTEM OCEN

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, obrona pracy dyplomowej, oraz wniesienie niezbędnych opłat.

WYJAZDY STUDYJNE

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). Cykl kształcenia trwa cztery semestry. W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie. Praca dyplomowa jest realizowana od trzeciego semestru.

KOSZTY STUDIÓW

 • wpisowe: 350 zł
 • czesne brutto: 10 550 zł (za 4 semestry)
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY_studia MBA
Życiorys zawodowy (CV).
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Dwa zdjęcia legitymacyjne.
Kopia dowodu osobistego.
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM .

Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Obecnie coraz więcej organizacji widzi ogromną potrzebę usystematyzowania swoich działań projektowych, a osoby, które się na tym znają, są bardzo ważną częścią tych organizacji. Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik Projektu umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i zmianami w organizacjach. Wprowadzają w najpopularniejsze metodyki oraz sposoby zarządzania projektami i zespołem projektowym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów interaktywnych, warsztatów i symulacji biznesowych.

Program studiów zawiera zestaw modułów odpowiadających znanym na rynku edukacyjnym metodykom i standardom z zakresu zarządzania projektami. Proponowane moduły dadzą słuchaczom szerokie spektrum narzędzi, a także wiedzę pozwalającą na połączenie umiejętności i narzędzi tak, by prowadzić projekty i wnosić jak największą wartość dodaną.

Studia prowadzone są wspólnie z Altkom Akademia S.A., rozpoznawalną firmą szkoleniową w zakresie zarządzania projektami.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami – kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które wiążą swoją przyszłą karierę zawodową z zarządzaniem projektami.

W trakcie studiów uczestnik zdobędzie wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór właściwego podejścia zarządczego, a także wdrożenie nowych rozwiązań. Absolwent, jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, będzie miał kompetencje by m.in.:

 • zarządzać zespołem projektowym,
 • tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • prowadzić projekty według popularnych metodyk,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa lub trzy tygodnie w godzinach 9.00 – 17.00. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i symulacji biznesowych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w przynajmniej 80% godzin zajęć oraz z obroną pracy dyplomowej.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

W cenie studiów uczestnicy mają możliwość zdawania jednego egzaminu APMG lub AXELOS. Dodatkowy egzamin można zdawać w cenie 750 zł netto.

 

PMP® (PMI)

PMP® jest międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym kompetencje kierownika projektu. Przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów (min. 3 lata doświadczenia). W programie studiów uczestnicy zapoznają się ze standardem PMBOK® Guide oraz uzyskają wskazówki do zdobycia certyfikatu PMP®.

Uwaga: WSFIZ ani Altkom Akademia nie przeprowadzają egzaminu, odbywa się on w dedykowanych centrach PROMETRIC, wymaga indywidualnej rejestracji. Opłata za egzamin nie jest zawarta w cenie studiów.

Szczegółowe informacje o certyfikacji PMP® i cenach egzaminów znajdują się tutaj.

PRINCE2® (AXELOS)

PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych metodyk kaskadowych z obszaru zarządzania projektami. Standard stworzony w Wielkiej Brytanii jest obecnie stosowany na całym świecie – swoją popularność zawdzięcza przejrzystej strukturze, która umożliwia zastosowanie go w różnorodnych projektach. W programie studiów Słuchacze poznają metodykę PRINCE2® na poziomie Foundation.

Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2® znajduje się tutaj.

Agile Project Management (APMG)

AgilePM™ to obecnie najszybciej zdobywająca rynek metodyka zarządzania projektami. Zawiera jasny zestaw działań dla zwiększania i kontrolowania projektów. Stworzona dla środowiska IT, obecnie może być stosowana przy każdym projekcie, niezależnie od branży. Więcej informacji o certyfikacji AgilePM™ znajduje się tutaj.

W programie studiów Słuchacze poznają metodykę AgilePM™ na poziomie Foundation.

Symulacja biznesowa „Akropolis” (Altkom Akademia)

„Akropolis” to autorska symulacja stworzona przez Altkom Akademię. Pozwala na zastosowanie w praktyce konkretnych technik zarządzania projektami (podejście kaskadowe), a także poznanie dobrych praktyk wykorzystywanych w pracy współczesnego kierownika projektu.

Symulacja prowadzi uczestników przez kompletny cykl życia projektu. Jej głównymi elementami są najczęściej identyfikowane przyczyny porażek projektowych (planowanie, komunikacja i zarządzanie interesariuszami, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, korzystanie z doświadczeń). W symulacji uwzględniono też zagadnienia związane z etyką zarządzania projektami. Wcielając się w różne role Uczestnicy muszą podejmować decyzje i działania mające wpływ na sukces lub porażkę projektu.

Symulacja biznesowa „Sułtańskie wesele” (Altkom Akademia)

„Sułtańskie wesele” to symulacja biznesowa stworzona przez Altkom Akademię. Jest to pierwsza na świecie symulacja akredytowana przez APMG i DSDM. Pokazuje główne zasady metodyki Agile PM. Uczy między innymi planowania, komunikacji i współpracy, podejmowania ryzyka oraz reagowania na zmiany. W świecie symulacji uczestnicy testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości. Wspólnie szukają rozwiązań.

PROGRAM RAMOWY

Przedmioty z zakresu zarządzania projektami zawarte w programie studiów:

 1. Wstęp do zarządzania projektami
 2. Zarządzanie projektami według metodyki PMBOK® GUIDE (PMI)
 3. Symulacja biznesowa „Akropolis”
 4. PRINCE2 – moduł przygotowujący do egzaminu na poziomie Foundation
 5. Harmonogramowanie w projektach tradycyjnych
 6. SCRUM – zwinny zespół w świecie projektowym
 7. Motywowanie i wyznaczanie celów
 8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji
 9. AGILE PM – moduł przygotowujący do egzaminu na poziomie Foundation
 10. Symulacja „Sułtańskie wesele”
 11. EGZAMIN KOŃCOWY

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu jest obrona pracy zaliczeniowej.

Kadra kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu

TU – Witold Janicki, Adam Chmielewski, Artur Kasza, Katarzyna Kaganiec

Koszty studiów
– cena brutto: 5 900 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Hasło przewodnie studiów: Bez kreatywności nie ma innowacyjności i innowacji !

Studia są adresowane do elit, które mają odwagę poszerzać horyzonty myślowe, przełamywać schematy. Zapraszamy osoby, które chcą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw oraz różnych innych organizacji. Ucząc się kreatywności stajesz się zdolny do innowacyjnego myślenia i działania, które jest niezbędne na współczesnym konkurencyjnym rynku. Propozycja studiów jest skierowana do osób pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia oraz do wszystkich, którzy chcą wykorzystywać nisze rynkowe i tworzyć synergię (wartość dodaną) poprzez współpracę.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest m.in. nauka twórczego myślenia, kreatywności, autoprezentacji, kształtowania wizerunku, etycznego i odpowiedzialnego działania oraz pracy i zarządzania w zespole. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność własną oraz przedsiębiorstw i wszelkich organizacji w których będziesz pracował. Uczestnicy studiów będą mogli poznawać nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, rozwijać przedsiębiorczość, łączyć badania z rozwojem i innowacjami (B+R+I), doskonalić pracę w zespole.

PROGRAM RAMOWY

 1. TWÓRCZE MYŚLENIE I KREATYWNOŚĆ
 2. INNOWACJE
 3. KREATYWNOŚĆ DLA INNOWACJI
 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 5. BADANIA I ROZWÓJ (B+R)
 6. TWÓRCZY PRZEDSIĘBIORCA
 7. TWÓRCZE MYŚLENIE I DZIAŁANIE W ZESPOLE
 8. PRZEDSIĘBIORSTWO KREATYWNE I INNOWACYJNE
 9. KOMPETENCJE I ETYKA W BIZNESIE
 10. KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
 11. NEURODYDAKTYKA
 12. WYKORZYSTANIE ZBIORÓW DANYCH W TWORZENIU I DOSKONALENIU PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, kreatywnych wykładowców oraz trenerów, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności w pracy różnych zespołów m.in. na zagranicznych kursach (uczelniach). Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, metody  symulacyjne, wymiana doświadczeń w zespole.

W czasie studiów uczestnicy będą zawsze mieli możliwość zadawania pytań, a zajęcia mogą być kreatywnie modyfikowane w celu jak najskuteczniejszego przekazania wiedzy i umiejętności uczestnikom studiów.

Koszty studiów
– cena brutto: 4 730 zł

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

Prowadzący:

Prof. dr Tomasz Arciszewski

Dr Michał Jasieński

Mgr inż. Milena Kulesza

Dr inż. Tomasz Matwiejczuk

Mgr Sylwester Mariusz Pilipczuk

Dr inż. Jerzy Sienkiewicz

Dr Adam Edward Szczepanowski

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

KORZYŚCI
Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób, które chcą mieć lub już mają kontakt z pracą w działach personalnych, a także do osób, które samodzielnie funkcjonują w obszarze decyzji kadrowych (np. małe firmy, doradztwo).

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią praktycy, głównie kierownicy działów personalnych średnich i dużych firm Polski północno-wschodniej oraz pracownicy i doradcy w zakresie zarządzania i zarządzania kadrami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu aktualności przekazywanej wiedzy.

PROGRAM
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd.

PROGRAM STUDIÓW

 • Polityka i proces kadrowy, dział personalny w organizacji
  Strategie i zarządzanie kadrami, koszty pracy, modele polityki personalnej, zmiany w strukturze organizacyjnej i zmiany roli działu personalnego.
 • Proces zatrudnieniowy
  Nawiązywanie stosunku pracy, umowy, świadczenia, dokumentacja pracownika.
 • Czas pracy, regulacje urlopowe i zasiłki
  Przepisy, rozliczenie czasu pracy, typy urlopów, typy zasiłków, regulacje formalno-prawne
 • Szkolenie i doskonalenie
  Proces, procedury, obowiązki pracownika i pracodawcy
 • System motywacyjny
  Wartościowanie prac, taryfikacja, wynagrodzenie za pracę, płaca zasadnicza, premie, nagrody, pozostałe składniki wynagradzania, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie wynagrodzeń
  Zasady i dokumentacja ubezpieczeniowa, systemy opodatkowania, przychody i świadczenia
 • Proces derekrutacyjny, zmniejszanie zatrudnienia
  Regulacje prawne, stosowane metody w praktyce, obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze i ochrona stosunku pracy
 • Systemy ocen i kontroli pracowniczej
  Regulacje formalno-prawne systemów kontroli, ocena okresowa i budowa systemu, funkcjonalność i powiązania ocen z systemem motywacyjnym
 • Tworzenie regulaminów i przepisów wewnętrznych
  Regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagrodzeń, regulamin pracowniczy, zakładowy układ zbiorowy pracy, negocjacje w praktyce.
 • Pozostałe etapy procesu kadrowego w praktyce
  Informacja i komunikacja interpersonalna, BHP, ścieżki kariery, rynek pracy, odpowiedzialność społeczna organizacji.
 • Systemy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz form interaktywnych, takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CEL STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys.
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty.
  Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów.
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia.
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza.
  Opracowanie wyników i wniosków.
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy.
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego.
 • Elementy marketingu w promocji szkoły.
 • Elementy psychologii.
 • Prawo oświatowe.
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CKP.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, kierowania ludźmi, zarządzania organizacją, finansów, marketingu. Zdobędą też praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa. Istotnym wyróżnikiem studiów jest wiedza dotycząca samokształcenia menedżera i praktyczny charakter wykładanych przedmiotów.

Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach – liderach branż oraz organizacjach publicznych. Adresatami studiów są osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, pracownicy przygotowujący się do roli kierowniczej a także osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi przez praktyków życia gospodarczego, menadżerów i doradców firm oraz wykładowców akademickich.

RAMOWY PROGRAM

Kierowanie sobą

 • Potencjał i obszary rozwoju kompetencji menedżerskich
 • Trening antystresowy
 • Autoprezentacja
 • Etyka menadżera

Kierowanie zespołem

 • Podstawy kierowania ludźmi
 • Budowanie zespołu i przewodzenie
 • Oceny i motywowanie pracowników
 • Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie organizacją

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami biznesowymi
 • Zarządzane finansami
 • Zarządzanie sprzedażą

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Potrzeba kształcenia pracowników wynika z zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych oraz z konieczności ustawicznego poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu praktycznej obsługi finansowej podmiotu gospodarczego przez wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych oraz odbiorców sprawozdań finansowych.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM

 • System podatkowy
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Ewidencja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Planowanie finansowe
 • Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Animacja kultury

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, edukatora  i organizatora działań w obszarze kultury. Słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności w zakresie upowszechniania i animowania działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w  środowiskach lokalnych. W trakcie studiów słuchacze poznają społeczne uwarunkowania animacji kulturalnej, będą przygotowani teoretyczne i praktyczne do inicjowania kreatywnych działań w przestrzeni społeczno – kulturowej oraz podejmowania aktywności i realizacji projektów z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Cele studiów:

 • zapoznanie słuchaczy z problematyką animacji społeczno-kulturalnej, diagnozowaniem potrzeb społeczno-kulturowych i organizowaniem działalności animacyjnej w środowiskach lokalnych;
 • przybliżenie wiedzy w zakresie projektowania i organizowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych, edukacyjnych oraz tworzenia wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem i jego ewaluacja.
 • przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów prawnych i finansowania kultury, marketingu w kulturze;
 • zdobycie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz psychologicznych aspektów pracy animatora kultury;
 • nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań animacyjnych-twórczych, inspirowanych sztuką: plastyką, teatrem, tańcem, muzyką, tekstem literackim oraz kreowaniem sytuacji twórczych w przestrzeni.

Studia adresowane są do animatorów kultury, instruktorów i twórców, nauczycieli, osób zarządzających placówkami kultury, pracowników: domów kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką animacji społeczno- kulturalnej.

 1. Założenia programowe
  Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

Lp Nazwa modułu/przedmiotu Liczba godzin
I Animacja społeczno-kulturalna       70
1 Animacja społeczno-kulturalna, problemy i wyzwania 15
2 Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturowych środowisk lokalnych 10
3 Tożsamość kulturowa w działaniach animacyjnych 10
4 System i zasady projektowania wydarzenia kulturalnego – artystycznego, społecznego, edukacyjnego 10
5 Organizacja wydarzeń kulturalnych adresowanych do różnych grup odbiorców 10
6 Projekty – tworzenie wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem, ewaluacja 15
II Aspekty prawno – finansowe  działalności kulturalnej                              15
7 Wybrane aspekty prawne działalności kultury – Prawo autorskie, RODO 10
8 Źródła finansowania działalności kulturalnej, sponsoring 5
III Marketing w działalności kulturalnej  

                                

15
10 Promocja działań kulturalnych 10
12 Warsztat kreatywnego pisania 5
IV Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej  w pracy animatora                              40
13 Komunikacja interpersonalna 10
14 Psychologiczne aspekty pracy animatora kultury 20
15 Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne 10
V Warsztaty edukacji twórczej

 

60
16 Plastyka jako forma animacji 10
17 Działania animacyjne poprzez teatr 10
18 Gry i zabawy taneczne 10
19 Muzyka inspiracją do działań twórczych 10
20 Tekst literacki inspiracją do działań twórczych 10
21 Animacja w przestrzeni – kreowanie sytuacji twórczych 10
godz. 200

 

 1. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).
Rozpoczęcie zajęć 23 marca 2019r., zakończenie 21 marca 2020r.

Zajęcia planowane są do realizacji w następujących terminach (terminy mogą ulec modyfikacji):

SEMESTR I

 

 

Zjazd 1        23-24.03.2019

Zjazd 2        6 – 7.04.2019

Zjazd 3        18-19.05.2019

Zjazd 4        1 – 2.06.2019

Zjazd 5        29-30.06.2019

 

SEMESTR II

 

Zjazd 1      28-29.09.2019

Zjazd 2      12-13.10.2019

Zjazd 3      16-17.11.2019

Zjazd 4      7 – 8.12.2019

Zjazd 5      11-12.01.2020

Zjazd 6      15-16.02.2020

 

Egzamin    21.03.2020

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, jak również doświadczeni praktycy związani z instytucjami kultury.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Opłata za studia wynosi 3930 zł

W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz powinien uiszczać na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Animacja kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz przygotowanie słuchaczy do pracy  z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Studia dostarczają słuchaczom wiedzy psychologicznej oraz rozwijają praktyczne umiejętności potrzebne do pomocy i interwencji psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

 

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: pedagogów, psychologów, osób pracujących w instytucjach pomocowych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych, kuratorów oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Adresatami studiów są m.in. pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych i kuratoryjnych, pomocy społecznej i służby zdrowia, placówek kultury i organizacji pozarządowych, studenci ostatnich 2 lat pedagogiki i  psychologii.

I. Założenia programowe
Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 punktów ECTS.

Program jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności potrzebne do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz interwencji psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej i warsztatów superwizyjnych. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę w zakresie różnych form pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie    i interwencji psychologicznej.

Program obejmuje: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z osobami potrzebującymi poradnictwa: dziećmi, młodzieżą, rodziną, a także podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy i interwencji psychologicznej. Słuchacze poznają różne metody pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

 1. Trening rozwoju osobistego – 30 godz.
 2. Psychologia rozwojowa – 15 godz.
 3. Psychologia kliniczna – 15 godz.
 4. Warsztat umiejętności społecznych – 20 godz.
 5. Warsztat indywidualnej pomocy psychologicznej – 30 godz.
 6. Grupowe metody pomocy psychologicznej – 30 godz.
 7. Stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami potrzebującymi pomocy – 40 godz.
 8. Pomoc psychologiczna na rzecz dziecka i rodziny – 30 godz.
 9. Interwencja i pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych – 30 godz.
 10. Dialog motywujący- 30 godz.
 11. Kierowanie grupami i automotywacja – 10 godz.
 12. Seminarium dyplomowe – konstruowanie programów terapeutycznych – 35 godz.
 13. Warsztat superwizyjny – 60 godz.

W ramach studiów zrealizowanych zostanie sześć metod pomocy psychologicznej. Zajęcia poświęcone każdej z metod dodatkowo wzbogacone zostaną o warsztaty superwizyjne w wymiarze 10 godz. dydaktycznych. Słuchacze pod kierunkiem doświadczonych specjalistów pracować będą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które docelowo służyć będą osobom zgłaszającym się po pomoc psychologiczną. W czasie trwania studiów słuchacze realizują zadania domowe, które będzie omawiane podczas warsztatu superwizyjnego.

Na zaliczenie studiów słuchacze przygotowują pracę dyplomową pisemną zawierającą plan pomocy psychologicznej opracowany w oparciu o diagnozę trudności i określone cele oraz sprawozdanie z pracy z dzieckiem, młodzieżą czy osobami dorosłymi.

II. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Zajęcia odbywać się będą raz/dwa w miesiącu, podczas zjazdów.
Rozpoczęcie zajęć 22 września 2018r., egzamin końcowy 21 marca 2020r.

Czesne za studia wynosi 7500 zł – do końca września 2018 r. bez wpisowego i innych opłat.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie.

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i o różnych dysfunkcjach psychofizycznych. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej oraz przygotowanie warsztatowe i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej. Studia doskonalą kluczowe kompetencje konieczne w pracy arteterapeutycznej i obejmują: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające metodyczne umiejętności pracy z grupą, konstruowania programów arteterapeutycznych a także podejmowania oddziaływań z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej Słuchacze poznają różne metody pracy arteterapeutycznej poprzez: dramę, choreoterapię, muzykoterapię, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne oraz pedagogikę zabawy i biblioterapię.

Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych i osób pracujących w instytucjach pomocy rodzinie oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem. Adresatami studiów są m.in. pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, kuratoryjnych, pomocy społecznej i służby zdrowia, placówek kultury i organizacji pozarządowych, studenci ostatniego roku pedagogiki i psychologii oraz wolontariusze.

 

 1. Założenia programowe
  Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

 1. Trening rozwoju osobistego – 30 godz.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej – 20 godz.
 3. Warsztat umiejętności społecznych – 20 godz.
 4. Metodyka pracy arteterapeutycznej – 20 godz.
 5. Warsztat pracy z grupą – 20 godz.
 6. Warsztat kreatywności – 10 godz.
 7. Drama – 25 godz.
 8. Choreoterapia – 25 godz.
 9. Muzykoterapia – 25 godz.
 10. Biblioterapia – 25 godz.
 11. Sztuki plastyczne – 25 godz.
 12. Terapia zajęciowa – 25 godz.
 13. Pedagogika zabawy – 25 godz.
 14. Kierowanie grupami i automotywacja – 10 godz.
 15. Seminarium dyplomowe – konstruowanie programów terapeutycznych – 30 godz.
 16. Warsztat superwizyjny – 40 godz.

 

 1. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Zajęcia odbywać się będą raz/dwa w miesiącu, podczas zjazdów.
Rozpoczęcie zajęć 22 września 2018r., egzamin końcowy 28 marca 2020r.

Czesne za studia wynosi 7500 zł – do końca września 2018 r. bez wpisowego i innych opłat.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko.

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (ćwiczenia, case study, dyskusje). W sumie dwanaście spotkań w formie szkoleniowej- aktywne, dynamiczne, skuteczne.

Studia pozwolą zdobyć i udoskonalić umiejętności w zakresie kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: techniki sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, rekrutacji i kierowania zespołem sprzedażowym, wyznaczenia celów i kontroli ich realizacji, motywowania personelu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych (CRM, bazy danych, sprzedaż internetowa).

W skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą: certyfikowany trener sprzedaży, certyfikowany coach, praktyk biznesu, psycholog, wykładowca akademicki oraz specjalista IT. Wszyscy posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla biznesu.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

Ze względu na wyjątkową formę prowadzenia zajęć, ilość miejsc jest ograniczona.

RAMOWY PROGRAM / 180 godzin /

1. Techniki sprzedaży

2. Obsługa klienta i budowanie relacji

3. Skuteczna komunikacja

4. Jak kupuje mózg- Homo Shopping

5. Psychologia zachowań klienta

6. Psychologia reklamy

7. Rekrutacja i budowa zespołu sprzedażowego

8. Zarządzanie zespołem

9. Konstrukcja modelu dystrybucyjnego

10. Specyfika partnerskich oraz własnych kanałów sprzedaży

11. CRM. Bazy wiedzy o klientach

12. Sprzedaż internetowa

Koszty studiów
– cena brutto: 4 130 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

W dniu 10.08.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty (zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – Dz.U. z 2014 r. poz. 768). Dotychczas zawód urbanisty mogły wykonywać osoby, które uzyskały uprawnienia urbanistyczne w trzech możliwych wariantach, tj :

 • zdobyły wykształcenie wyższe na kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna i wykazały się dwuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką przestrzenną;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, którego program zawierał zagadnienia związane z architekturą, urbanistyką albo gospodarką przestrzenną (minimum 90 godzin) oraz uzupełniły edukację o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także odbyły 3-letnią obowiązkową praktykę;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki albo gospodarki przestrzennej i wykazały 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną.

Dodatkowo kandydat musiał zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz z praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej.

Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

CEL STUDIÓW
Dostęp do zawodu urbanisty jest otwarty. Osobom zainteresowanym profesjonalnym kształtowaniem przestrzeni, tworzeniem racjonalnych rozwiązań urbanistycznych, planowaniem zagospodarowania przestrzennego w różnych wymiarach, oferujemy praktyczne studia podyplomowe, odpowiadające obowiązującym już wymogom prawnym. Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. Zostaną przeprowadzone w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

RAMOWY PROGRAM

 1. Podstawy gospodarki przestrzennej
 2. Planowanie przestrzenne
 3. Projektowanie urbanistyczne
 4. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 5. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 7. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) w gospodarce przestrzennej
 8. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
 9. Gospodarka przestrzenna gmin
 10. Programowanie rozwoju regionalnego
 11. Zagadnienia przestrzenne Europy
 12. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 13. Administracja i samorząd terytorialny
 14. Marketing terytorialny
 15. Seminaria i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanego projektu.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 630 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Korzyści
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie wykonywania różnorodnych analiz na potrzeby biznesu. Podstawą tych umiejętności będą modele finansowe z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych rozwijane następnie w oparciu o narzędzia planowania i zarządzania. Zdobyta wiedza powinna pozwolić na pełnienie przez słuchaczy ról analityków finansowych oraz autorów planów biznesowych.
Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową możliwą do zastosowania w firmach różnej wielkości oraz pod kątem różnych zastosowań (np. studium wykonalności,  planowanie finansowe i budżetowanie, raportowanie controllingowe, polityka cenowa, zarządzanie wartością firm i klientów).

Słuchacze
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków. Studium jest kierowane także do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego.

Wykładowcy
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia

Ramowy program
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z trzech bloków programowych, w których dominować będą zajęcia warsztatowe.

 • System podatkowy
 • Komputerowe wspomaganie analizy finansowej
 • Analizy ryzyka inwestycyjnego
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość w planowaniu finansowym
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Planowanie finansowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Zewnętrzne źródła informacji do analiz finansowych w przedsiębiorstwie
 • Praca zaliczeniowa – projekt

Warunki zaliczenia i organizacja
Studia  trwają dwa semestry. Semestr II przeznaczony jest przede wszystkim na praktyczne przećwiczenie koncepcji analiz biznesowych przedstawionych w trakcie zajęć semestru I.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem obrony pracy końcowej polegającej na sporządzeniu raportu z rozwiązania konkretnego problemu analitycznego
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na  ocenę.

Koszt studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni.

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje się ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie poszukiwania i interpretacji informacji finansowych, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej zagrożeń, zarządzania płynnością finansową, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, wykorzystywania informacji finansowej w zarządzaniu. Ważną wartością jest również poprawa komunikacji ze służbami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób bez specjalistycznego przygotowania finansowego, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza niefinansowych, oraz kierownicy projektów, menedżerowie, członkowie organów nadzorczych, właściciele przedsiębiorstw.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym – pracownicy przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie zasad i poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

1.  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem – współczesne trendy
2.  Elementy prawa gospodarczego – aspekty finansowe
3.  Rachunkowość jako źródło informacji zarządczej
4.  Czytanie sprawozdań finansowych – analiza finansowa
5.  Zarządzanie kosztami i rentownością
6.  Zarządzanie płynnością finansową
7.  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
8.  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa i struktura kapitału
9.  Planowanie działań biznesowych
10. Controlling  operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
12. Strategie podatkowe
13. Wartość przedsiębiorstwa – podstawy wyceny

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

CEL
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu procesu reklamowego i jego poszczególnych etapów / od planowania działań reklamowych przez ich realizację i kontrolę /. Słuchacze nauczą się metodyki zarządzania procesem reklamowym w jego poszczególnych aspektach (marketingowym, organizacyjnym, projektowym, finansowym i kadrowym). W trakcie zajęć  słuchacze poznają zasady funkcjonowania przemysłu reklamowego i poszczególnych rodzajów występujących na nim podmiotów.

KORZYŚCI
Studia umożliwią słuchaczom tworzenie projektów i programów działań reklamowych oraz zdobycie wiedzy o zachowaniach klienta i procesie tworzenia relacji z klientem za pomocą technik marketingu interaktywnego. Specjalna obszar korzyści stworzy omawianie „case study” oraz projektowanie działań w oparciu o najlepsze wzorce i dobre praktyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, które będą mogły być wykorzystane z firmach i instytucjach oraz agencjach reklamowych.

SŁUCHACZE

Studia są adresowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie programów działań reklamowych (strategii i kampanii promocyjnych) oraz osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji zawodowych, w tym na potrzeby uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Do uczestnictwa w studiach zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, w szczególności:
1. właścicieli i członków kadry zarządzającej firm i agencji reklamowych
2. pracowników działów marketingu w firmach i instytucjach
3. osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie reklamy
4. pracowników biur promocji instytucji samorządowych
5. absolwentów kierunków zarządzania, marketingu i informatyki

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z zakresu marketingu, dziennikarzy, praktyków reklamy oraz specjalistów z agencji marketingu interaktywnego. W procesie dydaktycznym wykładowcy zastosują nowoczesne techniki multimedialne, zespołowe projektowanie kampanii promocyjnych oraz zajęcia w z zastosowaniem strategicznej gry symulującej funkcjonowanie firmy reklamowej.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 196 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi z wykorzystaniem case-ów z zakresu reklamy i marketingu interaktywnego.

PRZEDMIOTY
1. Podstawy marketingu
2. Badania marketingowe
3. Metody analiz rynku reklamowego
4. Podstawowe narzędzia reklamy
5. Psychologia reklamy i zachowania klienta
6. Projektowanie tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – briefing, targetowanie,
wskaźniki
7. Kreacja tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – e-mailing, display, video, rich media
8. Branding, naming i copywriting
9. Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach
10. E-PR – blogosfera, social media i marketing rekomendacji
11. Marketing mobilny
12. Prawo i etyka w reklamie

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest mgr Krzysztof Rogoziński – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

KORZYŚCI
Ukończenie studiów stanowi spełnienie wymogu rozporządzenia Rady Ministrów z  02.11.2004 r., zmieniającego wymaganie kwalifikacyjne pracowników służby bhp i obowiązującego od 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 01.07.2013 r. problematyką bhp mogą zajmować się tylko i wyłącznie absolwenci studiów tego kierunku.Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji i możliwość awansu zawodowego. Oprócz tego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników służby bhp, specjalistów z zakresu ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podstawową formą zajęć z poszczególnych przedmiotów jest wykład, pokaz i ćwiczenia symulacyjne. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne multimedialne środki komunikacji oraz w niektórych przypadkach odsyłają do wglądu do oryginałów papierowych dokumentów lub aktów prawnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Program studiów jest realizowany w formie bloków tematycznych realizowanych w ramach 14 przedmiotów. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów uzupełniają się tworząc logiczną całość.

PRZEDMIOTY

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawy dydaktyki. Metodyka szkoleń bhp
 • Prawo pracy w państwach UE i FTAA.  Dyrektywy UE i konwencje MOP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w procesach pracy
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w procesach pracy i ich pomiary
 • Zasady i metody eliminacji lub ograniczania tych czynników
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona przeciwpożarowa

Koszty studiów
– cena brutto: 3 630 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie optymalizacji zasad organizacji i  funkcjonowania JST. Podstawą tych umiejętności będą prezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie omawianej kwestii problemowej i ich indywidualna adaptacja dla konkretnej JST. Obcowanie w towarzystwie osób zawodowo zajmujących się  problematyką samorządu pozwoli na poszerzenie kontekstu wykonywanych zadań oraz umożliwi absorpcję sprawdzonych rozwiązań. Dobór treści programowych gwarantuje kontakt z kluczowymi obszarami funkcjonowania samorządu oraz umożliwia nabycie wiedzy na temat pożądanych standardów ich zagospodarowania. Absolwenci studium dysponować będą praktyczną wiedzą na temat modelowania zmian sektorze administracji publicznej.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób zorientowanych na problematykę JST. Oferta kierowana jest do  pracowników sektora administracji publicznej jak i kandydatów na te stanowiska. Słuchaczami studium  mogą być absolwenci kierunków prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, marketing, finanse oraz innych których treści oddziaływają na sposób kształtowania organizacji i zarządzania JST.

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zarządzania jednostkami samorządowymi  poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Kadra dydaktyczna łączy środowisko świata nauki specjalizującego w tematyce JST oraz praktyków. Oprócz nauczycieli akademickich w skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego woj. podlaskiego.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje  180 g. zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Ramowy program zajęć:
• organizacja i funkcjonowanie samorządu w RP
• polityka lokalna i regionalna
• zadania publiczne i sposoby ich finansowania
• instrumenty i zasady zarządzania strategicznego
• budowanie relacji z otoczeniem JST
• miejsce JST w modelu współpracy sieciowej
• innowacje w samorządzie
• finanse jednostki samorządu terytorialnego
• kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
• kreowanie polityki inwestycyjnej w samorządzie
• polityka społeczna w samorządzie
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie gospodarką komunalną
• zarządzanie gospodarką przestrzenną
• zarządzanie projektami UE
• prawo w działalności JST (zamówienia publiczne, prawo miejscowe)
• polityka UE a funkcjonowanie samorządu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po przygotowaniu i obronie projektu dyplomowego (np. strategia komunikacji JST, plan rewitalizacji).

Koszty studiów
– cena brutto: 3 830 zł

Zapisz się na studia ON-LINE

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia są adresowane do kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (w tym samorządowców). Przekazana wiedza i umiejętności będą dotyczyły funkcjonowania integralnych składników rozwoju gospodarki gminy i regionu, kształtowania ładu przestrzennego oraz planowania, zarządzania, organizacji i projektowania poszczególnych dziedzin administracji publicznej, a także prowadzenia negocjacji i mediacji. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętność planowania i sporządzania dokumentacji w zakresie infrastruktury technicznej obszaru gminy oraz lokalizowania inwestycji i funkcji terenu w przestrzeni a także organizowania i zarządzania rozwojem i majątkiem gminy. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania koncepcji oraz sporządzenia potrzebnej dokumentacji w zakresie:

 • posługiwania się technikami komputerowymi w planowaniu i projektowaniu,
 • opracowywania strategicznego rozwoju regionu oraz gminy,
 • planowania i gospodarowania przestrzenią,
 • planowania funkcji terenu z zachowaniem ładu przestrzennego,
 • planowania i projektowania elementów infrastruktury technicznej gminy,
 • kształtowania przestrzeni terenów inwestycyjnych, wypoczynkowych i objętych ochroną prawną,
 • planowania i projektowania rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • sporządzania dokumentacji i projektów w procesie inwestycyjnym,
 • planowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Absolwent będzie przygotowany do opracowywania koncepcji organizowania funkcji przestrzeni, elementów rozwoju i infrastruktury technicznej oraz pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumentacje planistyczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym i regionalnym.

Ponadto absolwent będzie przygotowany do sporządzenia koncepcji i projektów w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych oraz organizowania służb ochrony środowiska, a także do sporządzenia koncepcji i projektów w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu gminy. Będzie także umiał prowadzić negocjacje i mediacje w sprawach spornych dotyczących kształtowania ładu przestrzennego i gospodarowania na terenach gmin, powiatów i regionu.

PROGRAM RAMOWY

 1. Podstawy zarządzania w jednostkach administracji publicznej
 2. Plany i strategie rozwoju gmin i regionu
 3. Planowanie terenów zabudowy oraz systemu komunikacji
 4. Modele zarządzania administracją publiczną
 5. Zarządzanie na terenach zagrożonych i przekształconych
 6. Zarządzanie i w gospodarce odpadami
 7. Gospodarowanie wodą i ściekami
 8. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 9. Projektowanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego
 10. Sporządzanie dokumentów planistycznych: SUiKZP, MPZP
 11. Ochrona przeciwpowodziowa – rozwiązania techniczne i projektowe
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Seminarium dyplomowe i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, trenerów oraz praktyków, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności między innymi w samorządach różnych szczebli. Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, wymiana doświadczeń w zespole.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanych projektów i pracy dyplomowej.

Koszty studiów

– cena brutto: 3 630 zł

 

 

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

Zapisz się na studia ON-LINE

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia są adresowane do kadry zarządzającej turystyką i rekreacją na poziomie gminy, powiatu i regionu oraz do przedsiębiorców turystycznych, którzy chcą kreatywnie zarządzać turystyką. Zarządzanie to wymaga koordynacji działań wielu podmiotów, które w konsekwencji ma zaspokoić wielorakie potrzeby turystów. Do podmiotów tych zaliczamy przede wszystkim samorządy, przedsiębiorstwa turystyczne, ludność miejscową i inne organizacje turystyczne. Tylko harmonijna współpraca tych podmiotów może dać satysfakcjonujące efekty w zabieganiu o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej i światowej. Dlatego w sprawnym zarządzaniu turystyką studenci poznają m.in. zagadnienia z zakresu marketingu terytorialnego, badania rynku, zarządzania regionem, finanse publiczne, formułowanie strategii rozwoju turystyki oraz analizę pracy samorządów. Studia są nakierowane również na na przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania obszarów turystycznych, rekreacyjnych, oraz obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Absolwent tego typu studiów będzie posiadał także wiedzę i umiejętność sporządzania dokumentacji planistycznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sporządzania dokumentacji technicznej obiektów infrastruktury turystycznej. Absolwent będzie przygotowany do:

 • strategicznego planowania rozwoju regionu w tym rozwoju gminy,
 • uwarunkowań w zakresie planowania terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych i uzdrowiskowych,
 • planowania przestrzennego w regionie i gminie,
 • zarządzania turystyką i środowiskiem,
 • kształtowania przestrzeni terenów rekreacyjnych i przyrodniczo cennych, zgodnie z potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi, uwarunkowaniami prawnymi, zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju,
 • sporządzania strategii rozwoju rekreacji i wypoczynku, programów mających na celu podwyższanie jakości przestrzeni publicznej na terenie gminy i małych miast,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej w aspekcie rozwoju turystyki,
 • planowania rozwoju usług turystycznych i projektowania obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 • sporządzania programów i dokumentacji dotyczących możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych terenu w rozwoju lokalnym i regionu,
 • przygotowywania projektów, dokumentacji technicznych i opracowań związanych z planowaniem przestrzennym, turystyką i ochroną środowiska na obszarach objętych różnymi formami ochrony.

Absolwent będzie przygotowany do sporządzenia projektów zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego projektów dokumentów planistycznych gminy i większych jednostek funkcjonalnych, a także planów rewitalizacji obszarów turystycznych w aspekcie ich dostosowania do współczesnych potrzeb. Będzie też potrafił wykorzystać narzędzia programów GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

PROGRAM RAMOWY

 1. Podstawy turystyki, organizacja i zarządzanie
 2. Plany i strategie rozwoju turystyki
 3. Projektowanie i kreowanie produktu turystycznego
 4. Zarządzanie turystyką i w turystyce
 5. Jakość i marka w turystyce
 6. Ekonomika turystyki
 7. Obiekty gastronomiczne i hotelarskie w planowaniu turystyki
 8. Projektowanie i zarządzanie formami turystyki w regionie i gminie
 9. Projektowanie turystyki na terenie miasta
 10. Projektowanie szlaków turystycznych, baz, znakowanie oraz informacja
 11. Projektowanie turystyki wodnej
 12. Projektowanie pól namiotowych, kempingów oraz infrastruktury technicznej
 13. Planowanie uzdrowisk oraz uwarunkowania w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
 14. Projektowanie turystyki na terenach chronionych
 15. Negocjacje i mediacje
 16. Seminarium dyplomowe i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, trenerów oraz praktyków, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności między innymi samorządach różnych szczebli. Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, wymiana doświadczeń w zespole.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanych projektów i pracy dyplomowej.

KOSZTY STUDIÓW
– cena brutto: 3 630 zł

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

Zapisz się na studia ON-LINE

Menedżer kultury

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Menedżer Kultury.

Studia odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.

Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw i urzędów miast, miast i gmin oraz gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Cele studiów:
– zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
– przekazanie wiedzy z zakresu prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
– zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji jak również kierowania kadrą i twórczego przywództwa
– przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych oraz przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

1. Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 190 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.
Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

I. Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury:
1. Zarządzanie organizacją – metody i trendy
2. Strategia zarządzania instytucją kultury – wizja i misja
3. Ekonomia kultury i źródła finansowania kultury
4. Przedsiębiorczość w kulturze
5. Projekty i wnioski aplikacyjne

II. Aspekty prawne w kulturze
6. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
7. Prawo autorskie
8. Zamówienia publiczne

III. Marketing w kulturze
9. Promocja i wizerunek instytucji kultury
10. Sponsoring w działalności kulturalnej

IV. Komunikacja interpersonalna
11. Komunikacja werbalna i niewerbalna
12. Negocjacje
13. Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne

V. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
14. Psychologia pracy zespołowej
15. Psychologia kierowania ludźmi
16. Coaching

2. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, podczas jednodniowych zjazdów (10 godz. dydaktycznych) w dni powszednie:
– w czwartki
– w godz. 9.00-10.30, przerwa, 10.45-13.00, (5 godz.) przerwa obiadowa,
– w godz. 13.45-15.15 i 15.30-17.45 (5 godz.).
Rozpoczęcie zajęć 13 września 2018r., egzamin końcowy 27 czerwca 2019r.

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi WSFiZ oraz innych wyższych uczelni białostockich i warszawskich, jak również praktycy związani z instytucjami kultury.
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Czene za studia wynosi 4500 zł – do końca września 2018 r. bez wpisowego i innych opłat.

Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.
Studia zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się minimum 20 osób.

Kierownik studiów po stronie WSFiZ: dr Dorota Frasunkiewicz
Kierownik studiów po stronie WOAK: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji

3. Rekrutacja
Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie wymaganych dokumentów:
a. formularz zgłoszeniowy „Zapisz się online” na stronie internetowej WSFiZ-CKP

Formularz_zgloszeniowy


b. papierowa wersja formularza będzie wypełniania w siedzibie WSFiZ CKP (adres poniżej);
c. formularz musi być wypełniony zdalnie przed dostarczeniem dokumentów do CKP;
d. świadectwo ukończenia studiów wyższych;
e. kserokopia dowodu osobistego;
f. zdjęcie legitymacyjne.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 września 2018r.

Cele studiów:

 1. Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej odpowiadającej za zadania finansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych.
 2. Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i aktualnej praktyki dotyczącej ustalania obowiązku podatkowego oraz naliczana zobowiązań podatkowych w jednostkach gospodarczych, w tym podejmowania decyzji gospodarczych zapewniających optymalizację podatkową.
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zamierzających uzyskać specjalistyczną wiedzę dotyczącą zobowiązań podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości zadaniami finansowo – podatkowymi w podmiotach prowadzących ewidencję podatkową, czy też prowadzących księgi rachunkowe oraz do osób odpowiedzialnych za politykę finansowo – podatkową jednostki.

Korzyści:

Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów podyplomowych o specjalności „Podatki w działalności przedsiębiorstwa – praktyka stosowania”, potwierdzające kwalifikacje przydatne w działach finansowo – księgowych, działach analiz i planowania, controllingu podmiotów.

Program:

I. Zagadnienia ogólne:

 1. System podatkowy
 2. Ordynacja podatkowa
 3. Odpowiedzialność
 4. Elementy prawa gospodarczego
 5. Rachunkowość podatkowa
 6. Obciążenia podatkowe

II. Zagadnienia specjalnościowe (praktyczne)

 1. Podatek PIT (działalność gospodarcza)
 2. Podatek PIT (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
 3. Podatek VAT

III. Systemy informatyczne wspomagające rozliczenia podatkowe:

 1. Deklaracje CIT-8, PIT, VAT
 2. Zgłaszanie pełnomocnictw
 3. Systemy informatyczne

Cena brutto: 3 830 zł

Koncepcja szczupłego zarządzania Lean Management prowadzi przedsiębiorstwo do podnoszenie satysfakcji klienta poprzez lepsze dopasowanie oferty do jego oczekiwań, eliminację marnotrawstwa oraz obniżanie kosztów. Podejście Lean zaangażuje wszystkich pracowników w ciągły proces doskonalenia firmy, eliminację marnotrawstwa, skracanie czasu wykonywania procesów, podwyższenie poziomu jakości i bezpieczeństwa, generowanie oszczędności oraz osiąganie większego zysku przez przedsiębiorstwo.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwolą na wdrożenie usprawnień w firmach usługowych i produkcyjnych za pomocą koncepcji szczupłego zarządzania Lean Management. Dzięki praktycznemu podejściu podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą właściwego zrozumienia narzędzi i technik stosowanych w metodologii Lean. Stosowanie koncepcji szczupłego zarządzania Lean Management pozwoli firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną opartą na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Korzyści

Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, projektach oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. Absolwenci studium nabędą praktyczną wiedzę, możliwą do zastosowania w firmach o różnej wielkości oraz pomocną między innymi w: budowaniu wartości dodanej, eliminacji marnotrawstwa, organizacji stanowiska pracy, koncepcji ciągłego doskonalenia Kaizen, analizie przyczyn powstawania problemów, pracy standaryzowanej, mapowania strumienia wartości, wyszczuplania obszarów biurowych. Zakres przekazywanej wiedzy będzie obejmował również zagadnienia typowe dla zakładów produkcyjnych, jak szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń czy też zarządzanie ich sprawnością.

Oprócz wiedzy typowej dla specjalistów zajmujących się optymalizacją procesów słuchacze nauczą się również efektywnego zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, kierowania zespołami ludzkimi czy też motywowania pracowników.

Wartością dodaną studiów Lean Management jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami pochodzącymi z przedsiębiorstw o różnych rodzajach działalności. Ważnym elementem studiów jest również wizyta studyjna w firmie produkcyjnej, z kilkuletnim doświadczeniem w wykorzystywaniu narzędzi Lean w swojej praktyce.

Studia pozwolą na poszerzenia wiedzy i zdobycie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności nie tylko doświadczonym pracownikom, ale również osobom wchodzącym na rynek pracy.

Słuchacze

Studia podyplomowe Lean Management adresowane są między innymi do:

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla,
 • osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku specjalisty/inżyniera zajmującego się wsparciem bądź optymalizacją procesów,
 • menedżerów pragnących rozwijać kwalifikacje związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi, eliminacją marnotrawstwa oraz wyszczuplaniem przedsiębiorstwa,
 • właścicieli małych, średnich, dużych przedsiębiorstw,
 • wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów.

Wykładowcy

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzi zespół nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków Lean z renomowanej firmy, którzy posiadają kilkuletni staż w optymalizacji procesów oraz wdrażaniu narzędzi z zakresu Lean Management. Dzięki temu gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia.

Ramowy program

Program obejmuje 161 godzin zajęć, realizowanych w  dwóch semestrach – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z 16 przedmiotów, w których dominować będą zajęcia warsztatowe i praktyczne. W ramach programu przewidziana jest wizyta studyjna w firmie produkcyjnej, czynnie wdrażającej koncepcję szczupłego zarządzania Lean Management.

 1. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

Istotą dynamicznie rozwijającej się organizacji jest sprawne zarządzanie jej wszystkimi elementami. Nawet najlepsze zasoby wymagają efektywnego gospodarowania. Przedmiot zapozna uczestników z wiedzą z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Słuchacze otrzymają wiedzę dotyczącą kształtowania umiejętności analizy i oceny procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki słuchacze rozwiną swoją wiedzę i kompetencje dotyczące zarządzania i analizy funkcjonowania organizacji.

 1. Lean management – wprowadzenie i podstawy

Przedmiot ma za zadanie wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą koncepcji szczupłego zarządzania Lean Management oraz źródeł jej powstania. Słuchacze poznają najlepsze wzorce biznesowe stosujące narzędzia i podejście szczupłego zarządzania w codziennym funkcjonowaniu m.in. System produkcyjny Toyoty. Słuchacze dowiedzą się, jakie są teoretyczne podstawy organizacji firmy według koncepcji Lean. W toku zajęć, w przystępny sposób zostaną przedstawione narzędzia i techniki stosowane w szczupłym zarządzaniu, prowadzące do wyeliminowania głównych rodzajów marnotrawstwa. Dzięki temu uczestnicy studiów nabędą umiejętności identyfikacji problemów oraz poznają możliwości ich eliminacji i narzędzia, które pozwolą na bardziej efektywną pracę w przedsiębiorstwie.

 1. Gra symulacyjna Fabryka Lean

Lean Management to filozofia szczupłego zarządzania stosująca szereg metod i narzędzi, które w drodze systematycznego wdrażania zbliżają firmę do idealnego stanu świadczenia usług i produkowania dóbr. Przedmiot oparty jest na grze symulacyjnej, która pomoże słuchaczom zrozumieć sedno koncepcji firmy działającej na zasadzie Lean Management. Uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady działania tego systemu na podstawie decyzji, które będą podejmować jako zespół. Szkolenie również nauczy ich współpracy w grupie, pokaże jak rozwiązywać problemy oraz jak efektywnie zarządzać całym procesem zmian. „Gra symulacyjna Fabryka Lean” zobrazuje podejście Lean i jego narzędzia redukcji strat. Słuchacze samodzielnie przećwiczą identyfikowanie źródeł marnotrawstwa oraz osiąganie wartości dodanej. W trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa” zostaną przedstawione efekty stosowania takich narzędzi jak: 5S, Kaizen, Kanban, SMED, TPM, Just-In-Time, przepływ jednej sztuki – One Piece Flow, Push and Pull System. Dużą zaletą gry jest możliwość stworzenia strategicznego planu zmian i wdrożenia przez uczestników filozofii Lean Management w przedsiębiorstwie symulowanym na zajęciach.

 1. Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej pełnego obrazu zmian wdrażanych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo rozpoznawać moment, w którym powinna nastąpić zmiana oraz jakie ona niesie ze sobą potrzeby. Słuchacze będą mogli stworzyć plan przeprowadzania zmiany w przedsiębiorstwie oraz dowiedzą się jak skutecznie włączyć pracowników w zaplanowane procesy. Dzięki nabytej wiedzy słuchacze będą mogli skutecznie rozpocząć wdrażanie zmian i usprawnień we własnych firmach.

 1. Budowanie efektywnych zespołów

Zarządzanie kapitałem ludzkim i motywowanie zespołów ludzkich jest elementem niezbędnym w funkcjonowaniu każdego rodzaju organizacji. Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej metodyki budowania, sposobów funkcjonowania oraz etapów rozwoju efektywnych zespołów ludzkich. Dodatkowo słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą motywowania zespołów oraz poznają sposoby komunikacji stosowane w tych grupach. Pozwoli to na sprawne i łatwe zarządzanie zespołami odpowiedzialnymi za realizację projektów i zaplanowanych usprawnień.

 1. 5S – organizacja stanowiska pracy i zarządzanie wizualne

Metoda 5S – organizacja stanowiska pracy jest systemem wizualnego utrzymania porządku na stanowisku pracy, czystości w jego obszarze oraz dobrej i funkcjonalnej organizacji w miejscu pracy. Jest to istota zdroworozsądkowego podejścia Lean do projektowania i organizacji stanowiska. Nazwa metody 5S wywodzi się od pięciu japońskich słów: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu oraz Shitsuke, które w języku polskim oznaczają Sortowanie, Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację oraz Samodoskonalenie. Metodę 5S na stanowisku pracy rozpoczyna eliminacja i usuwanie z obszaru nieprzydatnych, zepsutych i ponadpodstawowych przedmiotów (1S). Następnie należy wizualnie zagospodarować przestrzeń i umieścić wszystkie potrzebne rzeczy w taki sposób, aby praca na stanowisku była łatwiejsza (2S). Trzecim krokiem jest utrzymanie stanowiska pracy w nienagannej czystości. Dzięki ustandaryzowaniu czynności i sposobu pracy na stanowisku (4S), oraz wdrożeniu samodyscypliny i ciągłego doskonalenia metod pracy (5S), tworzony jest trwały system zapewniający ład i porządek. Organizacja stanowiska pracy – 5S pozwala na podwyższenie efektywności wykonywanych obowiązków, obniżenie poziomu awaryjności parku maszynowego oraz zwiększenie kompetencji wszystkich pracowników. Pomimo, że początkowo System 5S kojarzony jest ze sprzątaniem, w rzeczywistości jest to proces głęboko idących przemian w kulturze przedsiębiorstwa, oparty na wizualizacji zarządzania, standaryzacji procesów oraz pracy w zespole, który jest podstawą do wprowadzania dalszych narzędzi Lean Management.

 1. RCA – analizy przyczyn źródłowych

RCA (Root Cause Analysis) – analiza przyczyn źródłowych – jest to metoda ukierunkowana na identyfikowanie przyczyny źródłowej problemów zaistniałych w firmie. Słuchacze dowiedzą się, jak ważna jest odpowiednia identyfikacja przyczyny powstałego problemu, oraz jaką rolę odgrywają działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze. Słuchacze nauczą się formułować istotę problemu i wyrażać ją w postaci „SMART” oraz będą mogli się przekonać, jak skuteczna jest praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów. Zostaną przedstawione narzędzia wspomagające analizę przyczyn powstawania problemów oraz metody wspomagające poszukiwanie rozwiązań takich jak: burza mózgów, diagram Ishikawy, FMEA, 5WHY, SMART, graficzna prezentacja danych i ich interpretacja, Diagram Spaghetti, Poka-Yoke, Kanban, 5S, Raport A3 i wiele innych. Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać i przećwiczyć w praktyce metody, które są podstawą rozwoju i ciągłego doskonalenia wszystkich przedsiębiorstw.

 1. Praca standaryzowana

Standaryzacja jest jedną z podstawowych zasad Lean Manufacturing, ułatwiającą obserwację procesów, ich pomiar, dostrzeganie rozbieżności i ujawnianie problemów. Standard to najlepszy i najłatwiejszy sposób wykonania czynności, operacji, procesu. Celem pracy standaryzowanej jest funkcjonowanie w równowadze z ciągłym doskonaleniem i budowaniem potrzebnej stabilności w procesach. Uczestnicy studiów będą mogli poznać istotę standaryzacji oraz jej rolę w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z normowaniem czasu pracy, dowiedzą się czym jest takt oraz cykl stanowiska. Atutem zajęć jest to, że słuchacze w praktyce będą mogli poznać i przećwiczyć jak się tworzy podstawowe rodzaje standardów takich jak  procedury, instrukcje, jednopunktowe lekcje itp. Dzięki pracy standaryzowanej słuchacze dowiedzą się, jak zabezpieczyć najlepsze praktyki w firmie, jak wdrożyć nowego pracownika na stanowisku pracy, jak eliminować i rozwiązywać występujące problemy jakościowe oraz jak ciągle doskonalić i mieć kontrolę nad wykonywaną pracą.

 1. Kaizen – ciągłe doskonalenie przepływu strumienia wartości

Kaizen jest koncepcją zarządzania, prowadzącą do ciągłego doskonalenia. Założeniem Kaizen jest stałe i nieustanne wdrażanie małych i prostych usprawnień, które przynoszą docelowo większe efekty, niż duża reorganizacja firmy przeprowadzana raz na jakiś czas. Kaizen ma na celu zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w procesy doskonalenia, co przełamuje bariery organizacyjne i umożliwia czynny wpływ na sposób wykonywania pracy. Słuchacze dowiedzą się na czym polega proces ciągłego doskonalenia, jak można przeprowadzić jego analizę i mieć czynny wpływ na usprawnienie procesu. Będą stosować szereg narzędzi i metod z zakresu Lean, takich jak Kanban, Just in Time, Kolejki FIFO, Push i Pull system czy reorganizacja Layoutu w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia przepływu strumienia wartości. Przyniesie to korzyści w formie niekończącej się eliminacji marnotrawstwa, zdroworozsądkowego myślenia podczas rozwiązywania problemów i natychmiastowego wdrażania rozwiązań.

 1. Total Quality Management i narzędzia jakości

Total Quality Management (TQM) jest podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji są wykonywane z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. W podejściu TQM powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy organizacji poprzez zaangażowanie, podnoszenie swoich kwalifikacji i pracę zespołową. Podczas zajęć słuchacze poznają główny cel metody, którym jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, poprzez spełnienie zadowolenia klienta oraz korzyści dla organizacji. Dzięki temu słuchacze poznają szereg metod dotyczących zarządzania jakością i dowiedzą się jak je stosować do podwyższenia poziomu jakości w przedsiębiorstwie.

 1. Total Productive Maintenance – Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń

Total Productive Maintenance (TPM) oznacza w dosłownym przetłumaczeniu Całościowe Utrzymanie Ruchu. TPM angażuje wszystkich pracowników produkcyjnych wraz z pracownikami działu utrzymania ruchu we wspólne działania przeciwko stratom obniżającym wydajność parku maszynowego. Głównym celem, do którego dąży TPM jest osiągnięcie ZERO usterek maszyn, ZERO problemów jakościowych oraz ZERO wypadków przy pracy. Podczas zajęć słuchacze będą mogli zapoznać się, na czym polega metoda TPM oraz jakie filary wchodzą w jej skład. Słuchacze zagłębią się w temat „przeglądów, remontów zapobiegawczych” oraz „autonomicznej obsługi”, dzięki czemu całościowo będą mogli poznać założenia i cele metody TPM.

 1. SMED – szybkie przezbrojenie maszyn i obrabiarek

​Metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) to zbiór technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Głównym celem metody jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi. Podczas tych zajęć uczestnicy zapoznają się z metodą SMED oraz procesem jej poprawnego stosowania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Słuchacze nauczą się odpowiedniej obserwacji procesu oraz określania czynności wewnętrznych i zewnętrznych całego proces przezbrojenia.

 1. Visual Performance Management – Zarządzanie wizualne wynikami

Wizualne zarządzanie wynikami jest jednym z szerokiego asortymentu narzędzi Lean Management. Zadaniem VPM jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania procesu ciągłego doskonalenia, ukierunkowanego na zbieranie danych i osiąganie celów postawionych przed przedsiębiorstwem. Głównym celem narzędzia VPM jest zebranie i prezentacja (w jak najkrótszym czasie) informacji o odstępstwach od normy i zaplanowanych wyników. Pozwala to na reakcję i rozwiązanie zauważonego problemu w bardzo krótkim czasie. Słuchacze dowiedzą się jak odpowiednio budować miary i wskaźniki, nauczą się zasad i wytycznych określania celów i miar oraz jak wizualizować wskaźniki. Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie tworzyć strukturę spotkań oraz jak przeprowadzać spotkanie z pracownikami. Umożliwia to  skuteczne eliminowanie marnotrawstwa i monitorowanie procesu doskonalenia się przedsiębiorstwa.

 1. Value Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości – Value Stream Mapping (VSM) to graficzne przedstawienie przepływu wartości w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych przedsiębiorstwa z perspektywy Klienta. Celem mapowania jest identyfikacja miejsc występowania marnotrawstwa. Dzięki temu możliwe jest stworzenie dwóch map przepływu wartości: mapę stanu obecnego oraz mapę stanu przyszłego, kształtowanego poprzez eliminację lub redukcję marnotrawstwa. Słuchacze będą mogli zapoznać się i w praktyce przećwiczyć proces tworzenia tych map, stosując przy tym szereg usprawnień tworząc szczupły przepływ strumienia wartości.

 1. Lean Office – Lean Management w organizacji pracy biurowej

Lean Office jest związany z  koncepcją szczupłego zarządzania Lean Management. Narzędzia z zakresu w Lean Office znajdują zastosowanie w usprawnianiu procesów administracyjnych, branży usługowej, w obszarach biurowych, urzędach itp. Słuchacze dzięki tym zajęciom zdobędą wiedzę na temat: organizacji strumienia wartości i tworzenia przepływu w procesach biurowych i usługowych, sposobów standaryzacji pracy, tworzenia zrównoważonego systemu ssącego w biurze, wdrożenia zarządzania wizualnego, funkcjonalnego zorganizowania obszaru biurowego. Dużą zaletą zajęć będzie przedstawienie zastosowania Lean Office w różnych komórkach funkcyjnych.

 1. Wizyta studyjna w firmie produkcyjnej wdrażającej Lean Management

Zaletą menadżerskich studiów podyplomowych Lean Management jest wizyta studyjna w firmie produkcyjnej czynnie wdrażającym szereg narzędzi i metod z zakresu Lean. Pozwoli to na obserwację i możliwość wymiany wiedzy i poglądów w realnym środowisku wdrożenia. Dzięki temu uczestnicy będą mogli skonfrontować teoretyczną wiedzę nabytą podczas swojej pracy i nauki z praktycznym podejściem Lean Management.

 1. Seminarium – case study i doradztwo w rozwiązywaniu problemów

Oprócz zajęć dydaktycznych mających na celu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu narzędzi i metod Lean Management, przewidziany jest również czas na wsparcie słuchaczy w analizie sytuacji i rozwiązywaniu realnych problemów zaciągniętych z firm uczestników. Pozwoli to na dobry start i punkt zaczepienia w rozpoczęciu eliminacji marnotrawstwa, obniżaniu kosztów, doskonaleniu przedsiębiorstwa i zmianie koncepcji zarządzania na Lean Management.

Cena brutto: 3 980 zł

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Małgorzata Dziekońska: wykładowca akademicki , anglista, kulturoznawca – absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Socjologii, UW. Specjalizuje się w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza kulturze Stanów Zjednoczonych. Współpracowała z CEN w Białymstoku prowadząc kursy i szkolenia poświęcone metodyce nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kultury krajów anglojęzycznych.

 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego dzieci w klasach 0-3. Celem jest również podniesienie kompetencji językowych uczestników studiów tak aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie B1.

 

Połączenie przygotowania pedagogicznego słuchaczy oraz warsztatu metodycznego służącego nauczaniu języka angielskiego może dać bardzo dobre rezultaty w nauczaniu języka dzieci, które zwłaszcza na początku edukacji, zazwyczaj nie potrafią jeszcze pisać i czytać. Osoby, które opanowały język w stopniu komunikatywnym wiedzą, że tylko systematyczne ćwiczenie, przypominanie, powtarzanie i utrwalanie wiedzy daje pożądane rezultaty. Dzieci, które będą miały kontakt z językiem angielskim częściej niż dwa razy w tygodniu przyswoją go szybciej i bardziej efektywnie.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi nauczycielom wprowadzenie elementów języka angielskiego na zajęciach każdego dnia, a także prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych z języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb ich małych podopiecznych.

 

KORZYSCI:

Studia pozwalają na podniesienie kompetencji językowych słuchaczy do poziomu B1. Duży nacisk położony jest na umiejętność mówienia. Konwersacje w języku angielskim są stałym elementem każdych zajęć, dzięki czemu słuchacze nabywają pewności w posługiwaniu się językiem, przyswajają niezbędne w warunkach szkolnych słownictwo i struktury. W ramach studiów 60 godzin dydaktycznych poświęcamy doskonaleniu tych umiejętności językowych, które najbardziej potrzebne są na zajęciach z dziećmi. Duży nacisk kładziemy na komunikację oraz doskonalenie wymowy, ale też na poszerzenie zasobu leksykalnego słuchaczy oraz gramatykę. Metodyce nauczania języka angielskiego poświęcamy aż 60 godzin, a w ramach przedmiotów kierunkowych słuchacze poznają wiele innowacyjnych technik i najnowszych metod w nauczaniu języka. Słuchacze dowiadują się jak w ciekawy i niestandardowy sposób wykorzystać na zajęciach multimedia oraz jak zaadoptować do potrzeb lekcji piosenki, najnowsze filmy dla dzieci, bajki, rymowanki oraz poznają wiele atrakcyjnych technik wykorzystywania znanych narzędzi dydaktycznych.

 

SŁUCHACZE:

Studia podyplomowe adresujemy głównie do osób, które opanowały język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w klasach 0-3 lecz nie posiadają warsztatu metodycznego z zakresu nauczania języka obcego. Kierujemy je również do osób, które poszukują kompetentnej kadry, laboratoriów językowych na miarę XXI wieku i pogłębiania swojej wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego na profesjonalnie przygotowanych zajęciach.

Każdy element naszej oferty podporządkowujemy celowi głównemu: przygotowaniu słuchaczy do kompetentnego nauczania języka angielskiego w klasach 0-3. Na rynku edukacyjnym mamy dziś bogatą ofertę kursów językowych, które nie do końca wychodzą naprzeciw oczekiwaniom takich osób. Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych słuchaczy może być wielu nauczycieli, w tym nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz klas zerowych, którzy opanowali język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i w piśmie lecz nie posiadają narzędzi do nauczania.

 

WYKŁADOWCY:

Nasza kadra składa się z profesjonalistów specjalizujących się w różnych aspektach języka angielskiego oraz z doświadczonych metodyków, którzy łącza wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką w nauczaniu dzieci.

 

PROGRAM:

1. Metodyka nauczania języka angielskiego

2. Fonetyka

3. Gramatyka

4. Słownictwo i struktury

5. Konwersacje

6. Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych

7. Elementy anglojęzycznej literatury dla dzieci

8. Drama w nauczaniu języka angielskiego

9. Wiersze i rymowanki w nauczaniu języka

10. Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

11. Muzyka w nauce języka

12. Multimedia w nauczaniu

13. Praktyki (organizowane przez Uczelnię)

 

Cena brutto: 3 830 zł

Program ramowy – 30 ECTS – 180h

 

Blok 1. Rola funduszy unijnych w realizacji  polityk wspólnotowych 18 h

 • Polityka spójności i fundusze unijne 2014-2020
 • Fundusze europejskie  a rozwój społeczno-gospodarczy
 • Fundusze krajowe i regionalne

Blok 2. Podstawy prawne i system wdrażania funduszy unijnych w Polsce 18 h

 • System instytucjonalny wdrażania funduszy i programy operacyjne 2014-2020
 • Prawo zamówień publicznych i standardy dodatkowe realizacji programów
 • Polityki horyzontalne UE w projektach
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Lokalne Plany Działań

Blok 3. Przygotowanie i zarządzenie projektem 104 h

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE
 • Metodyka przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztat/ praca w generatorze
 1. a) projekty inwestycyjne
 2. b) projekty infrastrukturalne
 3. c) projekty rolne
 4. d) projekty „społeczne”: rynek pracy, edukacja, wykluczenie
  społeczne
 • Biznes plan a studium wykonalności w projekcie
 • Analizy finansowe w ramach Biznes Planu i Studium Wykonalności
 • Przygotowanie  studium wykonalności
 • Planowanie i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności kosztowej, skuteczności i adekwatność
 • Rozliczanie projektów
 • Ewaluacja  i audyt projektu

Blok 4. Seminarium i przygotowanie projektu dyplomowego 46 h

 

Koszty studiów: – cena brutto: 4 230 zł