Oferta

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

zarządzanie organizacjami,
umiejętności menedżerskie,
zarządzanie operacyjne,
marketing,
finanse przedsiębiorstw,
wizyty studyjne i wykłady gościnne,
praca dyplomowa
W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 420 godzin.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

1 Organizacja i zarządzanie

2 Analiza strategiczna i strategie organizacji

3 Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja

4 Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 Przywództwo i tworzenie zespołów

3 Zachowania organizacyjne

4 Coaching

III MARKETING

1 Zarządzanie marketingowe

2 Marketing międzynarodowy

3 Badania marketingowe

4 Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją

5 Techniki autoprezentacji

6 E-biznes

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

1 Zarządzanie finansami

2 Analiza i planowanie finansowe

3 Rachunkowość zarządcza

4 Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

5 Projekty inwestycyjne

VI Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy dyplomowej przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Obrona pracy w formie prezentacji odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

METODY NAUCZANIA NA MBA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

SYSTEM OCEN

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, obrona pracy dyplomowej, oraz wniesienie niezbędnych opłat.

WYJAZDY STUDYJNE

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). Cykl kształcenia trwa cztery semestry. W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie. Praca dyplomowa jest realizowana od trzeciego semestru.

KOSZTY STUDIÓW

opłata za postępowanie kwalifikacyjne (wpisowe): 300 zł
czesne: 9600 zł (2400 zł za jeden semestr)
koszt wyjazdu studyjnego ponosi słuchacz (pobyt w Niemczech od 5 do 7 dni)
opłata za wydanie świadectwa i dyplomu
opłata archiwizacyjna : 150 zł
WYMAGANE DOKUMENTY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY_studia MBA
Życiorys zawodowy (CV).
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).
Dwa zdjęcia legitymacyjne.
Kopia dowodu osobistego.
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM .

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Hasło przewodnie studiów: bez kreatywności nie ma innowacyjności i innowacji !

Studia są adresowane do elit, które mają odwagę poszerzać horyzonty myślowe, przełamywać schematy. Zapraszamy osoby, które chcą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw oraz różnych innych organizacji. Ucząc się kreatywności stajesz się zdolny do innowacyjnego myślenia i działania, które jest niezbędne na współczesnym konkurencyjnym rynku. Propozycja studiów jest skierowana do osób pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia oraz do wszystkich, którzy chcą wykorzystywać nisze rynkowe i tworzyć synergię (wartość dodaną) poprzez współpracę.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest m.in. nauka twórczego myślenia, kreatywności, autoprezentacji, kształtowania wizerunku, etycznego i odpowiedzialnego działania oraz pracy i zarządzania w zespole. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność własną oraz przedsiębiorstw i wszelkich organizacji w których będziesz pracował. Uczestnicy studiów będą mogli poznawać nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania, rozwijać przedsiębiorczość, łączyć badania z rozwojem i innowacjami (B+R+I), doskonalić pracę w zespole.

PROGRAM RAMOWY

 1. TWÓRCZE MYŚLENIE I KREATYWNOŚĆ
 2. INNOWACJE
 3. KREATYWNOŚĆ DLA INNOWACJI
 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 5. BADANIA I ROZWÓJ (B+R)
 6. TWÓRCZY PRZEDSIĘBIORCA
 7. TWÓRCZE MYŚLENIE I DZIAŁANIE W ZESPOLE
 8. PRZEDISĘBIORSTWO KREATYWNE I INNOWACYJNE
 9. KOMPETENCJE I ETYKA W BIZNESIE
 10. KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA
 11. NEURODYDAKTYKA
 12. WYKORZYSTANIE ZBIORÓW DANYCH W TWORZENIU I DOSKONALENIU PROCESÓW PRZEDSIĘBORSTWA

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, kreatywnych wykładowców oraz trenerów, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności w pracy różnych zespołów m.in. na zagranicznych kursach (uczelniach). Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, metody  symulacyjne, wymiana doświadczeń w zespole.

W czasie studiów uczestnicy będą zawsze mieli możliwość zadawania pytań, a zajęcia mogą być kreatywnie modyfikowane w celu jak najskutniejszego przekazania wiedzy i umiejętności uczestnikom studiów.

Koszty studiów w 2017 r. (rozpoczęcie w lutym lub październiku 2017)
Wpisowe: 100zł + czesne: 4500 zł + opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 130zł.

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. (85) 678-58-45, k. 600-881-533

htpp://centrumpodyplomowe.pl/.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

KORZYŚCI
Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób, które chcą mieć lub już mają kontakt z pracą w działach personalnych, a także do osób, które samodzielnie funkcjonują w obszarze decyzji kadrowych (np. małe firmy, doradztwo).

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią praktycy, głównie kierownicy działów personalnych średnich i dużych firm Polski północno-wschodniej oraz pracownicy i doradcy w zakresie zarządzania i zarządzania kadrami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu aktualności przekazywanej wiedzy.

PROGRAM
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd.

PROGRAM STUDIÓW

 • Polityka i proces kadrowy, dział personalny w organizacji
  Strategie i zarządzanie kadrami, koszty pracy, modele polityki personalnej, zmiany w strukturze organizacyjnej i zmiany roli działu personalnego.
 • Proces zatrudnieniowy
  Nawiązywanie stosunku pracy, umowy, świadczenia, dokumentacja pracownika.
 • Czas pracy, regulacje urlopowe i zasiłki
  Przepisy, rozliczenie czasu pracy, typy urlopów, typy zasiłków, regulacje formalno-prawne
 • Szkolenie i doskonalenie
  Proces, procedury, obowiązki pracownika i pracodawcy
 • System motywacyjny
  Wartościowanie prac, taryfikacja, wynagrodzenie za pracę, płaca zasadnicza, premie, nagrody, pozostałe składniki wynagradzania, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie wynagrodzeń
  Zasady i dokumentacja ubezpieczeniowa, systemy opodatkowania, przychody i świadczenia
 • Proces derekrutacyjny, zmniejszanie zatrudnienia
  Regulacje prawne, stosowane metody w praktyce, obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze i ochrona stosunku pracy
 • Systemy ocen i kontroli pracowniczej
  Regulacje formalno-prawne systemów kontroli, ocena okresowa i budowa systemu, funkcjonalność i powiązania ocen z systemem motywacyjnym
 • Tworzenie regulaminów i przepisów wewnętrznych
  Regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagrodzeń, regulamin pracowniczy, zakładowy układ zbiorowy pracy, negocjacje w praktyce.
 • Pozostałe etapy procesu kadrowego w praktyce
  Informacja i komunikacja interpersonalna, BHP, ścieżki kariery, rynek pracy, odpowiedzialność społeczna organizacji.
 • Systemy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz form interaktywnych, takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Kierownikiem merytorycznym jest: dr Zofia Trancygier – Koczuk

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CEL STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys.
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty.
  Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów.
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia.
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza.
  Opracowanie wyników i wniosków.
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy.
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego.
 • Elementy marketingu w promocji szkoły.
 • Elementy psychologii.
 • Prawo oświatowe.
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 2800zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia. Właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

CEL STUDIÓW
Rozwijanie i doskonaleniu umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji i analizy sytuacji. Wyposażenie słuchaczy w podstawowy zasób nowoczesnej wiedzy oraz w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa a także przygotowanie do studiów MBA.

RAMOWY PROGRAM

 • Organizacja i zarządzanie-najlepsze praktyki zarządzania
 • Nowoczesny marketing i zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie finansami
 • Prawo gospodarcze
 • System podatkowy
 • Kierowanie ludźmi
 • Analiza strategiczna i restrukturyzacja
 • NegocjacjeZarządzanie projektami unijnymi
 • Zachowania organizacyjne i psychologia zarządzania
 • Prawo pracy
 • Analiza finansowa

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Potrzeba kształcenia pracowników wynika z zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych oraz z konieczności ustawicznego poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu praktycznej obsługi finansowej podmiotu gospodarczego przez wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych oraz odbiorców sprawozdań finansowych.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Prawo gospodarcze
 • System podatkowy
 • Ewidencja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych
 • Analiza kosztów pracy
 • Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach

 

 

 

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Studia Podyplomowe

„Rachunkowość i zarządzanie finansami w podmiotach działalności leczniczej”

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zamierzających uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, zarządzania finansami, analizy i oceny działalności w podmiotach działalności leczniczej. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych, czy odpowiedzialnych za politykę finansową w podmiotach działalności leczniczej i planujących pogłębienie wiedzy dotyczącej przedmiotowej specyfiki branży medycznej.

Cele studiów:

Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów w podmiotach działalności leczniczej. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i aktualnej nowoczesnej praktyki rachunkowości i finansów, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i metod kontrolowania kosztów, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

Celem kształcenia jest ponadto podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej.

Korzyści:

Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów podyplomowych o specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami w podmiotach działalności leczniczej”, potwierdzające kwalifikacje przydatne w działach finansowo – księgowych, analitycznych, controlingu podmiotów medycznych.

Zakres tematyczny

1. Rachunkowość w podmiotach medycznych w różnych formach prowadzenia działalności (SP ZOZ, Spółki prawa handlowego)

2. Rachunek kosztów

3. Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

4. Kalkulacja kosztów wytworzenia świadczeń medycznych

5. Inwestycje i majątek trwały w podmiotach leczniczych

6. Podmiot leczniczy jako podatnik podatku VAT i podatków dochodowych

7. Sprawozdawczość finansowa ZOZ

8. Kadry i płace w podmiotach medycznych

9. Alternatywne formy świadczenia pracy

10. Finansowanie w podmiotach medycznych

11. Gospodarka finansowa zoz

12. Podstawy ekonomiki zdrowia

13. Ubezpieczenia zdrowotne jako źródło finansowania OZ

14. Rynek usług medycznych

15. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym

16. Podstawy prawne w ochronie zdrowia

17. Prawne aspekty utworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych w różnych formach prawnych (SP ZOZ, spółki prawa handlowego kapitałowe i osobowe)

18. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

19. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

Powyższe zagadnienia będą realizowane w tematycznie powiązanych modułach.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (ćwiczenia, case study, dyskusje). W sumie dwanaście spotkań w formie szkoleniowej- aktywne, dynamiczne, skuteczne.

Studia pozwolą zdobyć i udoskonalić umiejętności w zakresie kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: techniki sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, rekrutacji i kierowania zespołem sprzedażowym, wyznaczenia celów i kontroli ich realizacji, motywowania personelu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych (CRM, bazy danych, sprzedaż internetowa).

W skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą: certyfikowany trener sprzedaży, certyfikowany coach, praktyk biznesu, psycholog, wykładowca akademicki oraz specjalista IT. Wszyscy posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla biznesu.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

Ze względu na wyjątkową formę prowadzenia zajęć, ilość miejsc jest ograniczona.

RAMOWY PROGRAM / 180 godzin /

1. Techniki sprzedaży

2. Obsługa klienta i budowanie relacji

3. Skuteczna komunikacja

4. Jak kupuje mózg- Homo Shoping

5. Psychologia zachowań klienta

6. Psychologia reklamy

7. Rekrutacja i budowa zespołu sprzedażowego

8. Zarządzanie zespołem

9. Konstrukcja modelu dystrybucyjnego

10. Specyfika partnerskich oraz własnych kanałów sprzedaży

11. CRM. Bazy wiedzy o klientach

12. Sprzedaż internetowa

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

W dniu 10.08.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty (zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – Dz.U. z 2014 r. poz. 768). Dotychczas zawód urbanisty mogły wykonywać osoby, które uzyskały uprawnienia urbanistyczne w trzech możliwych wariantach, tj :

 • zdobyły wykształcenie wyższe na kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna i wykazały się dwuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką przestrzenną;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, którego program zawierał zagadnienia związane z architekturą, urbanistyką albo gospodarką przestrzenną (minimum 90 godzin) oraz uzupełniły edukację o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także odbyły 3-letnią obowiązkową praktykę;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki albo gospodarki przestrzennej i wykazały 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną.

Dodatkowo kandydat musiał zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz z praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej.

Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

CEL STUDIÓW
Dostęp do zawodu urbanisty jest otwarty. Osobom zainteresowanym profesjonalnym kształtowaniem przestrzeni, tworzeniem racjonalnych rozwiązań urbanistycznych, planowaniem zagospodarowania przestrzennego w różnych wymiarach, oferujemy praktyczne studia podyplomowe, odpowiadające obowiązującym już wymogom prawnym. Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. Zostaną przeprowadzone w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

RAMOWY PROGRAM

 1. Podstawy gospodarki przestrzennej
 2. Planowanie przestrzenne
 3. Projektowanie urbanistyczne
 4. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 5.         Prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 7. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) w gospodarce przestrzennej
 8. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
 9. Gospodarka przestrzenna gmin
 10. Programowanie rozwoju regionalnego
 11. Zagadnienia przestrzenne Europy
 12. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 13. Administracja i samorząd terytorialny
 14. Marketing terytorialny
 15. Seminaria i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanego projektu.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Korzyści
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie wykonywania różnorodnych analiz na potrzeby biznesu. Podstawą tych umiejętności będą modele finansowe z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych rozwijane następnie w oparciu o narzędzia planowania i zarządzania. Zdobyta wiedza powinna pozwolić na pełnienie przez słuchaczy ról analityków finansowych oraz autorów planów biznesowych.
Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową możliwą do zastosowania w firmach różnej wielkości oraz pod kątem różnych zastosowań (np. studium wykonalności,  planowanie finansowe i budżetowanie, raportowanie kontrolingowe, polityka cenowa, zarządzanie wartością firm i klientów).

Słuchacze
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków. Studium jest kierowane także do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego.

Wykładowcy
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia

Ramowy program
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z trzech bloków programowych, w których dominować będą zajęcia warsztatowe.

Lp. Przedmiot L. godz.
1 Matematyka finansowa 8
2 Komputerowe wspomaganie analizy finansowej 12
3 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 24
4 Rynki finansowe w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa 12
5 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 16
6 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 24
7 Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością 24
8 Planowanie finansowe 16
9 Opłacalność projektów inwestycyjnych 12
10 Wycena wartości przedsiębiorstwa 10
11 Zewnętrzne źródła informacji do analiz finansowych w przedsiębiorstwie 8
12 Praca zaliczeniowa – projekt 14
   Razem 180

Matematyka finansowa

 1. Stopa procentowa i jej czynniki.
 2. Wartość pieniądza w czasie.
 3. Wartość płatności cyklicznych i renty.
 4. Efektywna stopa procentowa
 5. Spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych i równych kwotach płatności.
 6. Rozliczenie płatności i efektywny koszt leasingu.
 7. Opłacalność kredytu i leasingu.
 8. Inne przykłady zastosowania rachunku zmiany wartości pieniądza w czasie

 Komputerowe wspomaganie analizy finansowej

 1. Zaawansowane formuły w Excelu
 2. Funkcje finansowe
 3. Zarządzanie danymi w Excelu
 4. Analiza wrażliwości i analiza porównawcza
 5. Narzędzia baz danych w Excelu
 6. Tabele przestawne
 7. Optymalizacja
 8. Wykresy i prezentacja danych

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 2. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw
 3. Równowaga finansowa (kapitałowa i gotówkowa)
 4. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
 5. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
 6. Zachwianie równowagi finansowej i jej przywracanie
 7. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
 8. Zarządzanie zapasami – aspekt finansowy:
 9. Zarządzanie należnościami:
 10. Zarządzanie gotówką:
 11. Krótkoterminowe decyzje finansowe.
 12. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw:

 Rynki finansowe w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa

 1. Rynki finansowe – miejsce pozyskiwania kapitału
 2. Emisja papierów wartościowych – uwarunkowania, korzyści, koszty
 • Oferta publiczna
 • Oferta niepubliczna
 1. Finansowanie własne – emisja akcji
 • Podstawy prawne
 • Czynniki warunkujące powodzenie emisji
 • Kształtowanie ceny emisyjnej
 • Koszt kapitału
 1. Finansowanie długiem – emisja obligacji
 • Podstawy prawne
 • Warunki powodzenia emisji – w tym rating
 • Wybór formy obligacji i okresu zapadalności
 • Koszt kapitału
 1. Wybór efektywnej formy pozyskania kapitału.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa                                                    

 1. Zasady ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów
 2. Systematyczny rachunek kosztów. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny
 3. Rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia i pośrednia
 4. Sprawozdawczość finansowa i obowiązki z nią związane; system i polityka rachunkowości
 5. Ujmowanie zmian szacunków, błędów podstawowych, zdarzeń po dacie bilansu oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane.
 7. Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna. Przyczyny stosowania rachunkowości agresywnej oraz okoliczności i zdarzenia zwiększające ryzyko wystąpienia błędów lub oszustw księgowych.
 8. Przykłady występowania nadużyć i nieprawidłowości w zakresie ujęcia i wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

 Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 1. Istota i rodzaje analiz finansowych.
 2. Źródła informacji w analizie finansowej; rola informacji niefinansowych
 3. Metody porównań w analizach finansowych.
 4. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa.
 5. Analiza rachunku zysków i strat.
 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
 8. Informacja dodatkowa
 9. Statyczna i dynamiczna ocena płynności finansowej.
 10. Ocena zadłużenia.
 11. Analiza rentowności i czynników ja kształtujących.
 12. Ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.
 13. Wykorzystanie wartości dodanej do oceny efektywności wykorzystania zasobów.
 14. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału
 15. Modele analizy dyskryminacyjnej.

Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością

 1. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie,
 2. Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania,
 3. Grupowanie i rozliczanie kosztów,
 4. Podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu,
 5. Rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników,
 6. Koszty w decyzjach krótkiego okresu,
 7. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów,
 8. Kontrola i ocena wykonania budżetów.

Planowanie finansowe

 1. Zasady konstrukcji planu finansowego
 2. Planowanie rachunku zysków i strat
 3. Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 4. Planowanie rachunku przepływów pieniężnych
 5. Planowanie bilansu
 6. Metody oceny ryzyka w planie finansowym

 Opłacalność projektów inwestycyjnych

 1. Kryteria oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 2. Proste metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 3. Dyskontowe metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inwestycyjne przepływy pieniężne;
 • Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych
 • Koszt i struktura kapitału inwestycyjnego
 • Metoda wartości bieżącej netto
 • Metoda wewnętrznej stopy zwrotu
 • Analiza wrażliwości w modelu finansowym projektu
 1. Ocena wykonalności finansowej projektów – budowa modelu finansowego

Wycena wartości przedsiębiorstwa

 1. Cele wyceny przedsiębiorstw
 2. Metody wyceny przedsiębiorstw
 3. Metody majątkowe
 4. Metody porównawcze
 5. Metody dochodowe
 6. Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa: narzędzia i techniki

Zewnętrzne źródła informacji do analiz finansowych w przedsiębiorstwie

 1. Informacje makroekonomiczne
 2. Dane statystyczne
 3. KRS i CEIDG
 4. Monitor Sądowy i Gospodarczy
 5. Biura informacji gospodarczej
 6. Wywiadownie gospodarcze
 7. Inne źródła

Warunki zaliczenia i organizacja
Studia  trwają dwa semestry. Semestr II przeznaczony jest przede wszystkim na praktyczne przećwiczenie koncepcji analiz biznesowych przedstawionych w trakcie zajęć semestru I.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem obrony pracy końcowej polegającej na sporządzeniu raportu z rozwiązania konkretnego problemu analitycznego
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na  ocenę.

Koszt studiów (2016/2017):
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni.

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje sie ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie poszukiwania i interpretacji informacji finansowych, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej zagrożeń, zarządzania płynnością finansową, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, wykorzystywania informacji finansowej w zarządzaniu. Ważną wartością jest również poprawa komunikacji ze służbami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób bez specjalistycznego przygotowania finansowego, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza niefinansowych, oraz kierownicy projektów, menedżerowie, członkowie organów nadzorczych, właściciele przedsiębiorstw.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym – pracownicy przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie zasad i poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

1.  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem – współczesne trendy
2.  Elementy prawa gospodarczego – aspekty finansowe
3.  Rachunkowość jako źródło informacji zarządczej
4.  Czytanie sprawozdań finansowych – analiza finansowa
5.  Zarządzanie kosztami i rentownością
6.  Zarządzanie płynnością finansową
7.  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
8.  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa i struktura kapitału
9.  Planowanie działań biznesowych
10. Controlling  operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
12. Strategie podatkowe
13. Wartość przedsiębiorstwa – podstawy wyceny

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

CEL
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu procesu reklamowego i jego poszczególnych etapów / od planowania działań reklamowych przez ich realizację i kontrolę /. Słuchacze nauczą się metodyki zarządzania procesem reklamowym w jego poszczególnych aspektach (marketingowym, organizacyjnym, projektowym, finansowym i kadrowym). W trakcie zajęć  słuchacze poznają zasady funkcjonowania przemysłu reklamowego i poszczególnych rodzajów występujących na nim podmiotów.

KORZYŚCI
Studia umożliwią słuchaczom tworzenie projektów i programów działań reklamowych
oraz zdobycie wiedzy o zachowaniach klienta i procesie tworzenia relacji z klientem
za pomocą technik marketingu interaktywnego. Specjalna obszar korzyści stworzy omawianie „case study” oraz projektowanie działań w oparciu o najlepsze wzorce i dobre praktyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, które będą mogły być wykorzystane z firmach i instytucjach oraz agencjach reklamowych.

SŁUCHACZE

Studia są adresowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie programów działań reklamowych (strategii i kampanii promocyjnych) oraz osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji zawodowych, w tym na potrzeby uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Do uczestnictwa w studiach zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, w szczególności:
1. właścicieli i członków kadry zarządzającej firm i agencji reklamowych
2. pracowników działów marketingu w firmach i instytucjach
3. osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie reklamy
4. pracowników biur promocji instytucji samorządowych
5. absolwentów kierunków zarządzania, marketingu i informatyki

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z zakresu marketingu, dziennikarzy, praktyków reklamy oraz specjalistów z agencji marketingu interaktywnego. W procesie dydaktycznym wykładowcy zastosują nowoczesne techniki multimedialne, zespołowe projektowanie kampanii promocyjnych oraz zajęcia w z zastosowaniem strategicznej gry symulującej funkcjonowanie firmy reklamowej.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 196 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi z wykorzystaniem case-ów z zakresu reklamy i marketingu interaktywnego.

PRZEDMIOTY
1. Podstawy marketingu
2. Badania marketingowe
3. Metody analiz rynku reklamowego
4. Podstawowe narzędzia reklamy
5. Psychologia reklamy i zachowania klienta
6. Projektowanie tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – briefing, targetowanie,
wskaźniki
7. Kreacja tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – e-mailing, display, video,
rich media
8. Branding, naming i copywriting
9. Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach
10. E-PR – blogosfera, social media i marketing rekomendacji
11. Marketing mobilny
12. Prawo i etyka w reklamie

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest mgr Piotr Bajsicki – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik  tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Od wielu lat kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

KORZYŚCI
Ukończenie studiów stanowi spełnienie wymogu rozporządzenia Rady Ministrów z  02.11.2004 r., zmieniającego wymaganie kwalifikacyjne pracowników służby bhp i obowiązującego od 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 01.07.2013 r. problematyką bhp mogą zajmować się tylko i wyłącznie absolwenci studiów tego kierunku.Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji i możliwość awansu zawodowego. Oprócz tego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników służby bhp, specjalistów z zakresu ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podstawową formą zajęć z poszczególnych przedmiotów jest wykład, pokaz i ćwiczenia symulacyjne. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne multimedialne środki komunikacji oraz w niektórych przypadkach odsyłają do wglądu do oryginałów papierowych dokumentów lub aktów prawnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Zjazdy odbywaja się raz lub dwa razy w miesiącu. Program studiów jest realizowany w formie bloków tematycznych realizowanych w ramach 14 przedmiotów. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów uzupełniają się tworząc logiczną całość.

PRZEDMIOTY

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawy dydaktyki. Metodyka szkoleń bhp
 • Prawo pracy w państwach UE i FTAA.  Dyrektywy UE i konwencje MOP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w procesach pracy
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w procesach pracy i ich pomiary
 • Zasady i metody eliminacji lub ograniczania tych czynników
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona przeciwpożarowa

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 2700zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie optymalizacji zasad organizacji i  funkcjonowania JST. Podstawą tych umiejętności będą prezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie omawianej kwestii problemowej i ich indywidualna adaptacja dla konkretnej JST. Obcowanie w towarzystwie osób zawodowo zajmujących się  problematyką samorządu pozwoli na poszerzenie kontekstu wykonywanych zadań oraz umożliwi absorpcję sprawdzonych rozwiązań. Dobór treści programowych gwarantuje kontakt z kluczowymi obszarami funkcjonowania samorządu oraz umożliwia nabycie wiedzy na temat pożądanych standardów ich zagospodarowania. Absolwenci studium dysponować będą praktyczną wiedzą na temat modelowania zmian sektorze administracji publicznej.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób zorientowanych na problematykę JST. Oferta kierowana jest do  pracowników sektora administracji publicznej jak i kandydatów na te stanowiska. Słuchaczami studium  mogą być absolwenci kierunków prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, marketing, finanse oraz innych których treści oddziaływają na sposób kształtowania organizacji i zarządzania JST.

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zarządzania jednostkami samorządowymi  poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Kadra dydaktyczna łączy środowisko świata nauki specjalizującego w tematyce JST oraz praktyków. Oprócz nauczycieli akademickich w skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego woj. podlaskiego.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje  180 g. zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Ramowy program zajęć:
• organizacja i funkcjonowanie samorządu w RP
• polityka lokalna i regionalna
• zadania publiczne i sposoby ich finansowania
• instrumenty i zasady zarządzania strategicznego
• budowanie relacji z otoczeniem JST
• miejsce JST w modelu współpracy sieciowej
• innowacje w samorządzie
• finanse jednostki samorządu terytorialnego
• kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
• kreowanie polityki inwestycyjnej w samorządzie
• polityka społeczna w samorządzie
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie gospodarką komunalną
• zarządzanie gospodarką przestrzenną
• zarządzanie projektami UE
• prawo w działalności JST (zamówienia publiczne, prawo miejscowe)
• polityka UE a funkcjonowanie samorządu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po przygotowaniu i obronie projektu dyplomowego (np. strategia komunikacji JST, plan rewitalizacji).

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia są adresowane do kadry zarzadzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (w tym samorzadowców). Przekazana wiedza i umiejętności będą dotyczyły funkcjonowania integralnych składników rozwoju gospodarki gminy i regionu, kształtowania ładu przestrzennego oraz planowania, zarządzania, organizacji i projektowania poszczególnych dziedzin administracji publicznej, a także prowadzenia negocjacji i mediacji. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętność planowania i sporządzania dokumentacji w zakresie infrastruktury technicznej obszaru gminy oraz lokalizowania inwestycji i funkcji terenu w przestrzeni a także organizowania i zarządzania rozwojem i majątkiem gminy. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania koncepcji oraz sporządzenia potrzebnej dokumentacji w zakresie:

 • posługiwania się technikami komputerowymi w planowaniu i projektowaniu,
 • opracowywania strategicznego rozwoju regionu oraz gminy,
 • planowania i gospodarowania przestrzenią,
 • planowania funkcji terenu z zachowaniem ładu przestrzennego,
 • planowania i projektowania elementów infrastruktury technicznej gminy,
 • kształtowania przestrzeni terenów inwestycyjnych, wypoczynkowych i objętych ochroną prawną,
 • planowania i projektowania rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • sporządzania dokumentacji i projektów w procesie inwestycyjnym,
 • planowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Absolwent będzie przygotowany do opracowywania koncepcji organizowania funkcji przestrzeni, elementów rozwoju i infrastruktury technicznej oraz pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumentacje planistyczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym i regionalnym.

Ponadto absolwent będzie przygotowany do sporządzenia koncepcji i projektów w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych oraz organizowania służb ochrony środowiska, a także do sporządzenia koncepcji i projektów w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu gminy. Będzie także umiał prowadzić negocjacje i mediacje w sprawach spornych dotyczących kształtowania ładu przestrzennego i gospodarowania na terenach gmin, powiatów i regionu.

PROGRAM RAMOWY

 1. Podstawy zarządzania w jednostkach administracji publicznej
 2. Plany i strategie rozwoju gmin i regionu
 3. Planowanie terenów zabudowy oraz systemu komunikacji
 4. Modele zarządzania administracją publiczną
 5. Zarządzanie na terenach zagrożonych i przekształconych
 6. Zarządzanie i w gospodarce odpadami
 7. Gospodarowanie wodą i ściekami
 8. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 9. Projektowanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego
 10. Sporządzanie dokumentów planistycznych: SUiKZP, MPZP
 11. Ochrona przeciwpowodziowa – rozwiązania techniczne i projektowe
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Seminarium dyplomowe i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, trenerów oraz praktyków, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności między innymi w samorządach różnych szczebli. Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, wymiana doświadczeń w zespole.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanych projektów i pracy dyplomowej.

Koszty studiów (od lutego lub października 2017r.)
– wpisowe: 100zł

– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 130zł.

 

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

 

Kontakt: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. (85) 678-58-45, k. 600-881-533

htpp://centrumpodyplomowe.pl/.

Zapisz się na studia ON-LINE

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia są adresowane do kadry zarzadzającej turystyką i rekreacją na poziomie gminy, powiatu i regionu oraz do przedsiębiorców turystycznych, którzy chcą kreatywnie zarządzać turystyką. Zarządzanie to wymaga koordynacji działań wielu podmiotów, które w konsekwencji ma zaspokoić wielorakie potrzeby turystów. Do podmiotów tych zaliczamy przede wszystkim samorządy, przedsiębiorstwa turystyczne, ludność miejscową i inne organizacje turystyczne. Tylko harmonijna współpraca tych podmiotów może dać satysfakcjonujące efekty w zabieganiu o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej i światowej. Dlatego w sprawnym zarzadzaniu turystyką studencci poznają m.in. zagadnienia z zakresu marketingu terytorialnego, badania rynku, zarządzania regionem, finanse publiczne, formułowanie strategii rozwoju turystyki oraz analizę pracy samorządów. Studia są nakierowane również na na przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania obszarów turystycznych, rekreacyjnych, oraz obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Absolwent tego typu studiów będzie posiadał także wiedzę i umiejętność sporządzania dokumentacji planistycznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sporządzania dokumentacji technicznej obiektów infrastruktury turystycznej. Absolwent będzie przygotowany do:

 • strategicznego planowania rozwoju regionu w tym rozwoju gminy,
 • uwarunkowań w zakresie planowania terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych i uzdrowiskowych,
 • planowania przestrzennego w regionie i gminie,
 • zarządzania turystyką i środowiskiem,
 • kształtowania przestrzeni terenów rekreacyjnych i przyrodniczo cennych, zgodnie z potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi, uwarunkowaniami prawnymi, zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju,
 • sporządzania strategii rozwoju rekreacji i wypoczynku, programów mających na celu podwyższanie jakości przestrzeni publicznej na terenie gminy i małych miast,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej w aspekcie rozwoju turystyki,
 • planowania rozwoju usług turystycznych i projektowania obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 • sporządzania programów i dokumentacji dotyczących możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych terenu w rozwoju lokalnym i regionu,
 • przygotowywania projektów, dokumentacji technicznych i opracowań związanych z planowaniem przestrzennym, turystyką i ochroną środowiska na obszarach objętych różnymi formami ochrony.

Absolwent będzie przygotowany do sporządzenia projektów zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego projektów dokumentów planistycznych gminy i większych jednostek funkcjonalnych, a także planów rewitalizacji obszarów turystycznych w aspekcie ich dostosowania do współczesnych potrzeb. Będzie też potrafił wykorzystać narzędzia programów GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

PROGRAM RAMOWY

 1. Podstawy turystyki, organizacja i zarządzanie
 2. Plany i strategie rozwoju turystyki
 3. Projektowanie i kreowanie produktu turystycznego
 4. Zarządzanie turystyką i w turystyce
 5. Jakość i marka w turystyce
 6. Ekonomika turystyki
 7. Obiekty gastronomiczne i hotelarskie w planowaniu turystyki
 8. Projektowanie i zarządzanie formami turystyki w regionie i gminie
 9. Projektowanie turystyki na terenie miasta
 10. Projektowanie szlaków turystycznych, baz, znakowanie oraz informacja
 11. Projektowanie turystyki wodnej
 12. Projektowanie pól namiotowych, kempingów oraz infrastruktury technicznej
 13. Planowanie uzdrowisk oraz uwarunkowania w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska
 14. Projektowanie turystyki na terenach chronionych
 15. Negocjacje i mediacje
 16. Seminarium dyplomowe i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, trenerów oraz praktyków, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności między innymi samorządach różnych szczebli. Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, wymiana doświadczeń w zespole.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanych projektów i pracy dyplomowej.

KOSZTY STUDIÓW (od lutego lub października 2017r.)
Wpisowe: 100zł + czesne: 3200zł + opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 130zł.

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

KONTAKT: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85-678-58-23, k. 600-881-533

htpp://centrumpodyplomowe.pl/.

Zapisz się na studia ON-LINE

Menedżer kultury

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zapraszają na studia podyplomowe Menedżer Kultury.

Studia odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.

Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw i urzędów miast, miast i gmin oraz gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Cele studiów:
– zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
– przekazanie wiedzy z zakresu prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
– zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji jak również kierowania kadrą i twórczego przywództwa
– przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych oraz przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

1. Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 190 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.
Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

I. Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury:
1. Zarządzanie organizacją – metody i trendy
2. Strategia zarządzania instytucją kultury – wizja i misja
3. Ekonomia kultury i źródła finansowania kultury
4. Przedsiębiorczość w kulturze
5. Projekty i wnioski aplikacyjne

II. Aspekty prawne w kulturze
6. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
7. Prawo autorskie
8. Zamówienia publiczne

III. Marketing w kulturze
9. Promocja i wizerunek instytucji kultury
10. Sponsoring w działalności kulturalnej

IV. Komunikacja interpersonalna
11. Komunikacja werbalna i niewerbalna
12. Negocjacje
13. Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne

V. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
14. Psychologia pracy zespołowej
15. Psychologia kierowania ludźmi
16. Coaching

2. Organizacja studiów

Zajęcia realizowane będą:
– w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8,
– w WSiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40 (22.06, 26.10, 23.11, 7.12 i 14.12.2017r.)
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, podczas jednodniowych zjazdów (10 godz. dydaktycznych) w dni powszednie:
– w czwartki
– w godz. 9.00-10.30, przerwa, 10.45-13.00, (5 godz.) przerwa obiadowa,
– w godz. 13.45-15.15 i 15.30-17.45 (5 godz.).
Rozpoczęcie zajęć 20 kwietnia 2017r., zakończenie 8 marca 2018r.

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi WSFiZ oraz innych wyższych uczelni białostockich i warszawskich, jak również praktycy związani z instytucjami kultury.
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.
Opłata za studia (czesne) wynosi 3.400 zł płatne jednorazowo do dn. 12.04.2017r.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego odpłatności na raty:
– I rata do dn. 12.04.2017r. w wysokości 850 zł
– II rata do dn.30.06.2017r. w wysokości 850 zł
– III rata do dn. 03.09.2017r. w wysokości 850 zł
– IV rata do dn. 30.11.2017r. w wysokości 850 zł
Dodatkowo wymagane opłaty:
– wpisowe 100 zł
– opłata za wydanie świadectwa 30 zł
– opłata archiwizacyjna 100 zł
Łączna odpłatność za studia wynosi 3.630 zł
Opłaty wynikające z toku studiów podyplomowych Słuchacz może uiszczać w kasie Uczelni lub na rachunek bankowy nr: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
W ramach opłaty zapewnione będą materiały dydaktyczne i serwis kawowy.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.
Studia zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się minimum 20 osób.

Kierownik studiów po stronie WSFiZ: dr Dorota Frasunkiewicz
Kierownik studiów po stronie WOAK: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji

3. Rekrutacja
Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie wymaganych dokumentów:
a. formularz zgłoszeniowy „Zapisz się online” na stronie internetowej WSFiZ-CKP

Formularz_zgloszeniowy


b. papierowa wersja formularza będzie wypełniania w siedzibie WSFiZ CKP (adres poniżej);
c. formularz musi być wypełniony zdalnie przed dostarczeniem dokumentów do CKP;
d. świadectwo ukończenia studiów wyższych;
e. kserokopia dowodu osobistego;
f. dowód opłaty wpisowego / 100,- zł./ na ww. numer konta.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2017r. do CKP przy WSFiZ na adres:

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40,
pokój 219, budynek B (vis a vis bramy wjazdowej), p. II

Kontakt z CKP:
tel.: 085 678 58 45; kom. 600-881-533; Fax: 085 67 50 088
mail: ckp@wsfiz.edu.pl

Pozdrawiam
Joanna Stankiewicz
specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 600 881 533
e. ckp@wsfiz.edu.pl