Oferta

Kierownikiem merytorycznym studiów  jest dr Wojciech Tarasiuk – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym oraz wykładowca akademicki.

Celem studiów jest  zaznajomienie ze współczesnymi osiągnięciami sposobów prowadzenia wszechstronnych analiz biznesowych z zakresu finansów i zarządzania strategicznego oraz przećwiczenie i ugruntowanie sposobów praktycznego wykorzystania modeli i narzędzi analitycznych w praktyce biznesowej.

Korzyści
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie wykonywania różnorodnych analiz na potrzeby biznesu. Podstawą tych umiejętności będą modele finansowe z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych rozwijane następnie w oparciu o narzędzia planowania i zarządzania strategicznego. Zdobyta wiedza powinna pozwolić na pełnienie przez słuchaczy ról analityków finansowych oraz autorów planów biznesowych i strategii.
Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową możliwą do zastosowania w firmach różnej wielkości i w firmach doradczych oraz pod kątem różnych zastosowań (np. feasibility study,  planowanie finansowe i budżetowanie, raportowanie kontrolingowe , systemy motywacyjne, polityka cenowa, zarządzanie wartością firm i klientów).

Słuchacze
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków. Studium jest kierowane także do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego.

Wykładowcy
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia

Ramowy program
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z trzech bloków programowych, w których dominować będą zajęcia warsztatowe.

BLOK: ANALIZA FINANSOWA

 • Matematyka finansowa i podstawy wyceny instrumentów finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Narzędzia zarządzania finansami
 • Planowanie i budżetowanie  finansowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Analiza  zdolności kredytowej

BLOK: ANALIZY BIZNESOWE

 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie rentownością klienta
 • Strategiczne karty wyników
 • Motywacyjne systemy wynagradzania

BLOK: NARZĘDZIA IT W PRAKTYCE ANALITYKA

 • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w finansach
 • Podstawy baz danych
 • Biznesowe zastosowanie pakietów biurowych

Warunki zaliczenia i organizacja
Studia  trwają dwa semestry. Semestr II przeznaczony jest przede wszystkim na praktyczne przećwiczenie koncepcji analiz biznesowych przedstawionych w trakcie zajęć semestru I
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem obrony pracy końcowej polegającej na sporządzeniu raportu z rozwiązania konkretnego problemu analitycznego
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na  ocenę.

Koszt studiów (2016/2017):
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Studia dostarczą słuchaczom wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu przez Internet, a w szczególności kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w Internecie. Podczas studiów zaprezentowana zostanie specyfika funkcjonowania organizacji internetowych oraz najnowsze trendy w branży e-commerce. Celem jest przygotowanie słuchacza do wykorzystywania w praktyce rozwiązań uwzględniających prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności handlowej.

KORZYŚCI
Studia pozwolą słuchaczom na tworzenie i realizację projektów e-commerce, zarówno w firmach dużych, jak i w nowo powstających. W procesie kształcenia przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania marketingowe i finansowe w branży e-commerce . Istotna korzyścią dla słuchaczy będzie zdobycie wiedzy o tworzeniu relacji z klientem za pomocą komunikacji internetowej oraz technik marketingu interaktywnego. Obszar korzyści stworzy także omawianie w trakcie zajęć „case study” oraz projektowanie działań w oparciu o najlepsze wzorce i dobre praktyki przedsiębiorstw e-commerce.

SŁUCHACZE
Studia są adresowane do kadry kierowniczej firm zajmujących się działalnością handlową w Internecie oraz do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie programów e-commerce. Uczestnikami zajęć mogą być także osoby pracujące w działach handlowych i reklamowych oraz osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej w tym obszarze biznesowym.

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z zakresu marketingu i informatyki, praktyków Internetu oraz specjalistów z firm e-commerce i agencji marketingu interaktywnego. Wykładowcy w procesie dydaktycznym wykorzystywać będą nowoczesne techniki multimedialne, zespołowe projektowanie działań e-commerce, w tym tworzenie kampanii promocyjnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 196 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi z wykorzystaniem case-ów z zakresu e-commerce i marketingu interaktywnego.

PRZEDMIOTY
A. Finanse i organizacja firmy internetowej
1. Działalność handlowa w Internecie
2. Finanse w e-biznesie i bankowość elektroniczna
3. Zarządzanie firmą internetową
4. Aspekty prawno-społeczne prowadzenia e-biznesu
B. Działalność gospodarcza w Internecie – aspekty informatyczne
5. Systemy komputerowe w e-commerce
6. Zarządzanie treścią serwisu www
C. Marketing w Internecie
7. Internetowe kampanie reklamowe
8. Wyszukiwarki, porównywarki, aukcje internetowe
9. e-PR – blogosfera, social media, marketing rekomendacji
10. Marketing wirusowy i relacyjny
11. Kampanie mobilne i e-mail marketing
D. Orientacja na klienta w e-commerce
12. CRM w Internecie
13. Badanie oczekiwań i satysfakcji klientów, programy lojalnościowe, konkursy, promocje
14. Obsługa klienta i telemarketing

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni.

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje sie ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie poszukiwania i interpretacji informacji finansowych, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej zagrożeń, zarządzania płynnością finansową, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, wykorzystywania informacji finansowej w zarządzaniu. Ważną wartością jest również poprawa komunikacji ze służbami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób bez specjalistycznego przygotowania finansowego, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza niefinansowych, oraz kierownicy projektów, menedżerowie, członkowie organów nadzorczych, właściciele przedsiębiorstw.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym – pracownicy przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie zasad i poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

1.  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem – współczesne trendy
2.  Elementy prawa gospodarczego – aspekty finansowe
3.  Rachunkowość jako źródło informacji zarządczej
4.  Czytanie sprawozdań finansowych – analiza finansowa
5.  Zarządzanie kosztami i rentownością
6.  Zarządzanie płynnością finansową
7.  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
8.  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa i struktura kapitału
9.  Planowanie działań biznesowych
10. Controlling  operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
12. Strategie podatkowe
13. Wartość przedsiębiorstwa – podstawy wyceny

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

W dniu 10.08.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty (zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – Dz.U. z 2014 r. poz. 768). Dotychczas zawód urbanisty mogły wykonywać osoby, które uzyskały uprawnienia urbanistyczne w trzech możliwych wariantach, tj :

 • zdobyły wykształcenie wyższe na kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna i wykazały się dwuletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką przestrzenną;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, którego program zawierał zagadnienia związane z architekturą, urbanistyką albo gospodarką przestrzenną (minimum 90 godzin) oraz uzupełniły edukację o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także odbyły 3-letnią obowiązkową praktykę;
 • zdobyły wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki albo gospodarki przestrzennej i wykazały 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną.

Dodatkowo kandydat musiał zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz z praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej.

Po deregulacji (uwolnieniu zawodu urbanisty) utrzymano jedynie wymóg posiadania wykształcenia wyższego, uzupełnionego o studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Zlikwidowano zatem wymóg wykazania się 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarka przestrzenną oraz wymóg zdania egzaminu. Następuje również zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, co w konsekwencji powoduje likwidację izby zawodowej urbanistów.

CEL STUDIÓW
Dostęp do zawodu urbanisty jest otwarty. Osobom zainteresowanym profesjonalnym kształtowaniem przestrzeni, tworzeniem racjonalnych rozwiązań urbanistycznych, planowaniem zagospodarowania przestrzennego w różnych wymiarach, oferujemy praktyczne studia podyplomowe, odpowiadające obowiązującym już wymogom prawnym. Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. Zostaną przeprowadzone w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

RAMOWY PROGRAM

 1. Podstawy gospodarki przestrzennej
 2. Planowanie przestrzenne
 3. Projektowanie urbanistyczne
 4. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 5.         Prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 7. Geograficzne Systemy Informacji (GIS) w gospodarce przestrzennej
 8. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
 9. Gospodarka przestrzenna gmin
 10. Programowanie rozwoju regionalnego
 11. Zagadnienia przestrzenne Europy
 12. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 13. Administracja i samorząd terytorialny
 14. Marketing terytorialny
 15. Seminaria i ćwiczenia projektowo-planistyczne.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny przygotowanego projektu.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Małgorzata Dziekońska: wykładowca akademicki , anglista, kulturoznawca – absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Socjologii, UW. Specjalizuje się w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza kulturze Stanów Zjednoczonych. Współpracowała z CEN w Białymstoku prowadząc kursy i szkolenia poświęcone metodyce nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kultury krajów anglojęzycznych.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego dzieci  w klasach 0-3. Celem jest również podniesienie kompetencji językowych uczestników studiów tak aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie B1.

Połączenie przygotowania pedagogicznego słuchaczy oraz warsztatu metodycznego służącego nauczaniu języka angielskiego może dać bardzo dobre rezultaty w nauczaniu języka dzieci, które zwłaszcza na początku edukacji, zazwyczaj nie potrafią jeszcze pisać i czytać. Osoby, które opanowały język w stopniu komunikatywnym wiedzą, że tylko systematyczne ćwiczenie, przypominanie, powtarzanie i utrwalanie wiedzy daje pożądane rezultaty. Dzieci, które będą miały kontakt z językiem angielskim częściej niż dwa razy w tygodniu przyswoją go szybciej i bardziej efektywnie.
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi nauczycielom wprowadzenie elementów języka angielskiego na zajęciach każdego dnia, a także  prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych z języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb ich małych podopiecznych.

KORZYŚCI
Studia pozwalają na podniesienie kompetencji językowych słuchaczy do poziomu B1. Duży nacisk położony jest na umiejętność mówienia. Konwersacje w języku angielskim są stałym elementem każdych zajęć, dzięki czemu słuchacze nabywają pewności w posługiwaniu się językiem, przyswajają niezbędne w warunkach szkolnych słownictwo i struktury. W ramach studiów 60  godzin dydaktycznych poświęcamy doskonaleniu tych umiejętności językowych, które najbardziej potrzebne są na zajęciach z dziećmi. Duży nacisk kładziemy na komunikację oraz doskonalenie wymowy, ale też na poszerzenie zasobu leksykalnego słuchaczy oraz gramatykę. Metodyce nauczania języka angielskiego poświęcamy aż 60 godzin, a w ramach przedmiotów kierunkowych słuchacze poznają wiele innowacyjnych technik i najnowszych metod w nauczaniu języka. Słuchacze dowiadują się jak w ciekawy i niestandardowy sposób wykorzystać na zajęciach multimedia oraz jak zaadoptować do potrzeb lekcji piosenki, najnowsze filmy dla dzieci, bajki, rymowanki oraz poznają wiele atrakcyjnych technik wykorzystywania znanych narzędzi dydaktycznych.

SŁUCHACZE
Studia podyplomowe adresujemy głównie do osób, które opanowały język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w klasach 0-3  lecz nie posiadają warsztatu metodycznego z zakresu nauczania języka obcego. Kierujemy je również do osób, które poszukują kompetentnej kadry, laboratoriów językowych na miarę XXI wieku i pogłębiania swojej wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego na profesjonalnie przygotowanych zajęciach.
Każdy element naszej oferty podporządkowujemy celowi głównemu: przygotowaniu słuchaczy do kompetentnego nauczania języka angielskiego w klasach 0-3. Na rynku edukacyjnym mamy dziś bogatą ofertę kursów językowych, które nie do końca wychodzą naprzeciw oczekiwaniom takich osób.  Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych słuchaczy może być wielu nauczycieli, w tym nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz klas zerowych, którzy opanowali język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i w piśmie lecz nie posiadają narzędzi do nauczania.

WYKŁADOWCY
Nasza kadra składa się z profesjonalistów specjalizujących się w różnych aspektach języka angielskiego oraz z doświadczonych metodyków, którzy łącza wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką w nauczaniu dzieci.

RAMOWY PROGRAM

Przedmioty podstawowe:
– Metodyka
– Fonetyka
– Gramatyka
– Słownictwo
– Konwersacje

Przedmioty kierunkowe :
– Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
– Elementy anglojęzycznej literatury dla dzieci
– Drama w nauczaniu języka angielskiego
– Wiersze i rymowanki w nauczaniu języka
– Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
– Muzyka w nauce języka
– Multimedia w nauczaniu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia trwają dwa semestry. Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych: 120 godzin zajęć dydaktycznych z metodyką i 80 godzin zajęć kierunkowych. Zjazdy odbywają się nie częściej niż co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.
Warunki ukończenia
– uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie kursu, w tym egzaminu językowego
– pozytywnie oceniona lekcja hospitowana
– frekwencja na zajęciach.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

KORZYŚCI
Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i wypracowywaniu decyzji strategicznych przez kadrę kierowniczą.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób, które chcą mieć lub już mają kontakt z pracą w działach personalnych, a także do osób, które samodzielnie funkcjonują w obszarze decyzji kadrowych (np. małe firmy, doradztwo).

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią praktycy, głównie kierownicy działów personalnych średnich i dużych firm Polski północno-wschodniej oraz pracownicy i doradcy w zakresie zarządzania i zarządzania kadrami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu aktualności przekazywanej wiedzy.

PROGRAM
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd.

PROGRAM STUDIÓW

 • Polityka i proces kadrowy, dział personalny w organizacji
  Strategie i zarządzanie kadrami, koszty pracy, modele polityki personalnej, zmiany w strukturze organizacyjnej i zmiany roli działu personalnego.
 • Proces zatrudnieniowy
  Nawiązywanie stosunku pracy, umowy, świadczenia, dokumentacja pracownika.
 • Czas pracy, regulacje urlopowe i zasiłki
  Przepisy, rozliczenie czasu pracy, typy urlopów, typy zasiłków, regulacje formalno-prawne
 • Szkolenie i doskonalenie
  Proces, procedury, obowiązki pracownika i pracodawcy
 • System motywacyjny
  Wartościowanie prac, taryfikacja, wynagrodzenie za pracę, płaca zasadnicza, premie, nagrody, pozostałe składniki wynagradzania, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie wynagrodzeń
  Zasady i dokumentacja ubezpieczeniowa, systemy opodatkowania, przychody i świadczenia
 • Proces derekrutacyjny, zmniejszanie zatrudnienia
  Regulacje prawne, stosowane metody w praktyce, obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze i ochrona stosunku pracy
 • Systemy ocen i kontroli pracowniczej
  Regulacje formalno-prawne systemów kontroli, ocena okresowa i budowa systemu, funkcjonalność i powiązania ocen z systemem motywacyjnym
 • Tworzenie regulaminów i przepisów wewnętrznych
  Regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagrodzeń, regulamin pracowniczy, zakładowy układ zbiorowy pracy, negocjacje w praktyce.
 • Pozostałe etapy procesu kadrowego w praktyce
  Informacja i komunikacja interpersonalna, BHP, ścieżki kariery, rynek pracy, odpowiedzialność społeczna organizacji.
 • Systemy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz form interaktywnych, takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia. Właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

CEL STUDIÓW
Rozwijanie i doskonaleniu umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji i analizy sytuacji. Wyposażenie słuchaczy w podstawowy zasób nowoczesnej wiedzy oraz w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa a także przygotowanie do studiów MBA.

RAMOWY PROGRAM

 • Organizacja i zarządzanie-najlepsze praktyki zarządzania
 • Nowoczesny marketing i zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie finansami
 • Prawo gospodarcze
 • System podatkowy
 • Kierowanie ludźmi
 • Analiza strategiczna i restrukturyzacja
 • NegocjacjeZarządzanie projektami unijnymi
 • Zachowania organizacyjne i psychologia zarządzania
 • Prawo pracy
 • Analiza finansowa

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab Nina Siemieniuk

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików, sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom  celem studiów jest kształcenie słuchaczy, którzy połączą wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi. Prowadzone studia kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną.

KORZYŚCI
Studia dotyczą ogólnie pojętej grafiki oraz multimediów a także nabywanie umiejętności obsługi urządzeń związanych z multimediami. Ponadto w programie przewidziane są takie zagadnienia jak: projektowanie stron www, fotografia cyfrowa, wideo, grafika użytkowa oraz tworzenie tożsamości wizualnej firmy oraz komputerowe wspomaganie projektowania.

SŁUCHACZE
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pracować w agencjach reklamowych, przy tworzeniu reklam, serwisów WWW, składaniu tekstów jak też przygotowywaniu prezentacji multimedialnych. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełniejsze wykorzystanie informatyki w pracy zawodowej.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 182 godziny zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie i wykorzystanie najnowszych technologii z dziedziny grafiki komputerowej oraz nabycie gruntownej wiedzy teoretycznej niezbędnej do szybkiego dostosowywania się do zmiennych warunków rynku pracy.
1. Nowoczesne narzędzia reklamy i promocji
2. Prawa autorskie i prawa pokrewne
3. Praca z kamerą
4. Autocad w biznesie (Komputerowe wspomaganie projektowania w biznesie)
5. Pakiet biurowy Microsoft  Office
6. Tworzenie i obróbka obrazów
7. Projektowanie stron  www z elementami grafiki komputerowej
8. Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej
9. Fotografia studyjna i reklamowa
10. Wizualizacje i grafika 3D w Autocad
11. Zakładanie własnej działalności gospodarczej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Kierownikiem merytorycznym jest: dr Zofia Trancygier – Koczuk

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CEL STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys.
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty.
  Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów.
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia.
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza.
  Opracowanie wyników i wniosków.
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy.
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego.
 • Elementy marketingu w promocji szkoły.
 • Elementy psychologii.
 • Prawo oświatowe.
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 2800zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów  jest mgr Elżbieta Ambrożej.

Celem Studiów Podyplomowych Podatków i Doradztwa Podatkowego jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego,  pozwalającej na nabycie nowych oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych. Studia mają także pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków – doradców podatkowych, kierowników organów podatkowych. Studia realizowane są we współpracy z Fundacją Instituo Iuris w Białymstoku, oraz doradcami podatkowymi.

KORZYŚCI
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych aktywnych form dydaktycznych (case study), przedstawianie konkretnych problemów i przykładów z praktyki gospodarczej, orzecznictwa NSA w sprawach podatkowych zapewniają, iż podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, podstawowych zagadnień ekonomicznych prawa podatkowego (m.in. podstaw rachunkowości, zasad prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji podatkowych, analizy podatkowej), uczą się poprawnej interpretacji przepisów prawnych i formułowania pism procesowych oraz ćwiczą rozwiązywanie konkretnych problemów z praktyki gospodarczej. Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, pionach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, urzędach kontroli skarbowej, urzędach i izbach skarbowych oraz instytucjach finansowych i samorządowych.
Studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) na dowolnym kierunku, zatrudnionych bądź przewidujących pracę w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym oraz w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, a także osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

RAMOWY PROGRAM

Blok I . Część wprowadzająca
• Podatki i system podatkowy
• Źródła i wykładnia prawa
• Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
• Przepisy o doradztwie podatkowym
• Etyka doradcy podatkowego

Blok II. Rachunkowość i analiza podatkowa
• Podstawy rachunkowości
• Rachunkowość podatkowa
• Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
• Analiza podatkowa
• Rozliczenia z ZUS
• Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Blok III. Zobowiązania podatkowe i przepisy proceduralne
• Postępowanie rejestrowe
• Zobowiązania podatkowe
• Postępowanie podatkowe
• Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych
• Postępowanie egzekucyjne
• Procedury kontroli podatkowej i skarbowej
• System organów podatkowych i skarbowych

Blok IV. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatek od towarów i usług
• Podatek akcyzowy
• Podatek od gier

Blok V. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
• Podatek od czynności cywilnoprawnych
• Podatek od spadków i darowizn
• Podatki i opłaty lokalne
• Podatek rolny
• Podatek leśny
• Opłata skarbowa
• Opłaty lokalne

Blok VI. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego
• Międzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe Unii Europejskiej
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• Obejście prawa podatkowego

Blok VII. Inne przepisy w praktyce doradcy podatkowego
• Prawo celne
• Prawo dewizowe

Blok VIII. Warsztaty
• Stosowanie przepisów prawa podatkowego
• Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym oraz postępowaniu sądowo-administracyjnym

PRZEDMIOTY
A. Finanse i organizacja firmy internetowej
1. Działalność handlowa w Internecie
2. Finanse w e-biznesie i bankowość elektroniczna
3. Zarządzanie firmą internetową
4. Aspekty prawno-społeczne prowadzenia e-biznesu
B. Działalność gospodarcza w Internecie – aspekty informatyczne
5. Systemy komputerowe w e-commerce
6. Zarządzanie treścią serwisu www
C. Marketing w Internecie
7. Internetowe kampanie reklamowe
8. Wyszukiwarki, porównywarki, aukcje internetowe
9. e-PR – blogosfera, social media, marketing rekomendacji
10. Marketing wirusowy i relacyjny
11. Kampanie mobilne i e-mail marketing
D. Orientacja na klienta w e-commerce
12. CRM w Internecie
13. Badanie oczekiwań i satysfakcji klientów, programy lojalnościowe, konkursy, promocje
14. Obsługa klienta i telemarketing

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Zajęcia realizowane są w postaci wykładów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych aktywnych form dydaktycznych takich jak: zajęcia ćwiczeniowe, warsztaty, case study.
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (egzamin bądź zaliczenie). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie u słuchacza praktycznych umiejętności organizowania i prowadzenia działalności PR w firmach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę dotycząca kreowania wizerunku firmy lub instytucji w warunkach konkurencji rynkowej oraz zasób rozwiązań dotyczących komunikacji z mediami. Szczególna wartością przekazywanej wiedzy jest obszar realizacji działań w zakresie PR Inside.

KORZYŚCI
Studia umożliwią słuchaczom pozyskanie wiedzy o diagnozowaniu wizerunku i określaniu potrzeb firm i instytucji w obszarze Public Relations. Pozwolą na samodzielne budowanie programów PR oraz na ich praktyczną realizację. Zastosowanie nowoczesnych interaktywnych formy zajęć będzie tworzyło warunki do budowy w czasie zajęć wzorców i dobrych praktyk Public Relations, które będą mogły być wykorzystanie z firmach i instytucjach.

SŁUCHACZE
Studia są adresowane do pracowników odpowiedzialnych za kreowanie strategii komunikacji z otoczeniem – klientami, partnerami biznesowymi oraz mieszkańcami. Program studiów w specjalny sposób uzupełnia wiedzę specjalistów działów reklamy i marketingu oraz do osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku Public Relations. Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w szczególności do:

– właścicieli i kadry zarządzającej firm i instytucji
– specjalistów ds. marketingu i PR w firmach i instytucjach
– osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku PR
– pracowników agencji reklamowych i freelancerów
– dziennikarzy i pracowników biur promocji instytucji samorządowych
– absolwentów kierunków marketing i zarządzanie

WYKŁADOWCY

Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z zakresu marketingu oraz praktyków Public Relations, dziennikarzy, specjalistów, pracowników agencji PR. Wykładowcy w procesie dydaktycznym opierają się na praktycznych przykładach i programach PR oraz wykorzystują nowoczesne multimedialne i interaktywne środki komunikacji ze słuchaczami.

RAMOWY PROGRAM

Program obejmuje 196 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi z wykorzystaniem case-ów z zakresu PR oraz zajęć grupowych opartych o projektowanie rozwiązań.

PRZEDMIOTY
Nowoczesny marketing Narzędzia PROpracowywanie i redagowanie tekstów PR PR a komunikacja kryzysowa Wewnętrzny PRPR w Internecie / social mediaAutoprezentacja i wystąpienia publiczneStatystyka i badania w komunikacji marketingowejEvent jako narzędzie komunikacji PRKomunikacja PR w jednostkach samorządu terytorialnegoMarketing w organizacjach non-profit (politycznych, pozarządowych)Etyka w PRCSR jako narzędzie PR

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA

Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Potrzeba kształcenia pracowników wynika z zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych oraz z konieczności ustawicznego poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu praktycznej obsługi finansowej podmiotu gospodarczego przez wszystkich pracowników służb finansowo – księgowych oraz odbiorców sprawozdań finansowych.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Celem studium jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Prawo gospodarcze
 • System podatkowy
 • Ewidencja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych
 • Analiza kosztów pracy
 • Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest doc. dr Kazimierz Grygutis

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości podatkowej, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

KORZYŚCI
W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości, podatków  i finansów przedsiębiorstwa.

CEL STUDIÓW
Kształcenie pracowników do służb finansowo – księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i podatków. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości oraz podatków, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

RAMOWY PROGRAM
•Rachunkowość jednostek gospodarczych
•Uproszczone formy ewidencji księgowej – księgi podatkowe
•Rachunek kosztów oraz elementy rachunkowości zarządczej
•Sprawozdawczość finansowa
•Analiza i planowanie finansowe
•Prawo gospodarcze
•Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach
•System podatkowy – zarysy ogólne
•Podatki i ubezpieczenia społeczne w tym:
– opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych
– podatek od towarów i usług
– podatek akcyzowy
– podatki i opłaty samorządowe
– składki ZUS oraz rozliczenie z ZUS

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Koordynatorem merytorycznym studiów jest Adam Walicki: wieloletni doradca marketingowy czołowych firm regionu, trener sprzedaży, specjalista komunikacji marketingowej oraz wykładowca studiów podyplomowych CKP WSFiZ i studiów MBA.

CEL
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu procesu reklamowego i jego poszczególnych etapów / od planowania działań reklamowych przez ich realizację i kontrolę /. Słuchacze nauczą się metodyki zarządzania procesem reklamowym w jego poszczególnych aspektach (marketingowym, organizacyjnym, projektowym, finansowym i kadrowym). W trakcie zajęć  słuchacze poznają zasady funkcjonowania przemysłu reklamowego i poszczególnych rodzajów występujących na nim podmiotów.

KORZYŚCI
Studia umożliwią słuchaczom tworzenie projektów i programów działań reklamowych
oraz zdobycie wiedzy o zachowaniach klienta i procesie tworzenia relacji z klientem
za pomocą technik marketingu interaktywnego. Specjalna obszar korzyści stworzy omawianie „case study” oraz projektowanie działań w oparciu o najlepsze wzorce i dobre praktyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, które będą mogły być wykorzystane z firmach i instytucjach oraz agencjach reklamowych.

SŁUCHACZE

Studia są adresowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie programów działań reklamowych (strategii i kampanii promocyjnych) oraz osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji zawodowych, w tym na potrzeby uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Do uczestnictwa w studiach zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, w szczególności:
1. właścicieli i członków kadry zarządzającej firm i agencji reklamowych
2. pracowników działów marketingu w firmach i instytucjach
3. osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie reklamy
4. pracowników biur promocji instytucji samorządowych
5. absolwentów kierunków zarządzania, marketingu i informatyki

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z zakresu marketingu, dziennikarzy, praktyków reklamy oraz specjalistów z agencji marketingu interaktywnego. W procesie dydaktycznym wykładowcy zastosują nowoczesne techniki multimedialne, zespołowe projektowanie kampanii promocyjnych oraz zajęcia w z zastosowaniem strategicznej gry symulującej funkcjonowanie firmy reklamowej.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 196 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi z wykorzystaniem case-ów z zakresu reklamy i marketingu interaktywnego.

PRZEDMIOTY
1. Podstawy marketingu
2. Badania marketingowe
3. Metody analiz rynku reklamowego
4. Podstawowe narzędzia reklamy
5. Psychologia reklamy i zachowania klienta
6. Projektowanie tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – briefing, targetowanie,
wskaźniki
7. Kreacja tradycyjnej i interaktywnej kampanii reklamowej – e-mailing, display, video,
rich media
8. Branding, naming i copywriting
9. Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach
10. E-PR – blogosfera, social media i marketing rekomendacji
11. Marketing mobilny
12. Prawo i etyka w reklamie

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest mgr Piotr Bajsicki – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik  tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Od wielu lat kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

KORZYŚCI
Ukończenie studiów stanowi spełnienie wymogu rozporządzenia Rady Ministrów z  02.11.2004 r., zmieniającego wymaganie kwalifikacyjne pracowników służby bhp i obowiązującego od 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 01.07.2013 r. problematyką bhp mogą zajmować się tylko i wyłącznie absolwenci studiów tego kierunku.Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji i możliwość awansu zawodowego. Oprócz tego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników służby bhp, specjalistów z zakresu ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podstawową formą zajęć z poszczególnych przedmiotów jest wykład, pokaz i ćwiczenia symulacyjne. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne multimedialne środki komunikacji oraz w niektórych przypadkach odsyłają do wglądu do oryginałów papierowych dokumentów lub aktów prawnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Zjazdy odbywaja się raz lub dwa razy w miesiącu. Program studiów jest realizowany w formie bloków tematycznych realizowanych w ramach 14 przedmiotów. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów uzupełniają się tworząc logiczną całość.

PRZEDMIOTY

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawy dydaktyki. Metodyka szkoleń bhp
 • Prawo pracy w państwach UE i FTAA.  Dyrektywy UE i konwencje MOP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w procesach pracy
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w procesach pracy i ich pomiary
 • Zasady i metody eliminacji lub ograniczania tych czynników
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona przeciwpożarowa

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 2700zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. Nina Siemieniuk.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z istotą e-learningu. Uczestnicy zdobędą umiejętność, administrowania, zarządzania i utrzymania platformy oraz tworzenia kursów   e-learningowych.

KORZYŚCI
Rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacji on-line, zmiany w sposobie uczenia i nauczania mają ogromny wpływ na rozwój szkoleń w formie e-learningu. Wynika stąd, że metoda ta stała się bardzo popularna zarówno w środowisku akademickim jak i w firmach prowadzących szkolenia. Zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim ze względu na dużą skuteczność szkolenia, szczególnie przy dużych grupach pracowników uczących się jednocześnie, w krótkim czasie i przy rozproszonej strukturze organizacyjnej, a także pozwalająca na znaczną redukcję kosztów. Umożliwia elastyczną organizację całego procesu kształcenia, znacznie podnosząc komfort nauki uczących i uczących się.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do nauczycieli i trenerów w celu wykorzystania e-learningu w procesie dydaktycznym oraz w firmach szkoleniowych. Studia kierowane są także do osób pracujących w przedsiębiorstwach i osób bezrobotnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe wykorzystując e-learning.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

RAMOWY PROGRAM

Program obejmuje 182 godziny zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie i wykorzystanie najnowszych technologii z zakresu e-learningu..

1.Wprowadzenie  do  e-learningu
2.Prawa autorskie i prawa pokrewne
3.Niekomercyjne platformy e-learningowe
4.Komercyjne platformy e-learningowe
5.Pakiet biurowy Microsoft  Office
6.Zarządzanie  platformą  e-learningową
7.Tworzenie kursów e-learningowych
8.Projektowanie stron  www z elementami grafiki komputerowej
9.E-commerce
10.Nowoczesne narzędzia reklamy i promocji
11.Zakładanie własnej działalności gospodarczej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Frasunkiewicz – wykładowca akademicki, specjalista m.in. z zakresu zachowań organizacyjnych i psychologii klienta. Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów potrzeb konsumenckich klientów małych firm oraz wywierania wpływu na konsumentów przez przedstawicieli handlowych.

Celem studiów jest zwiększenie skuteczności działań i przedsięwzięć, składających się na system obsługi klienta. Cel ten wynika z faktu, iż skuteczność funkcjonowania współczesnych  przedsiębiorstw na rynku jest uzależniona od właściwych relacji z klientem. Składają się na nie: system obsługi, psychologia klienta i sprzedaży, zróżnicowane techniki sprzedaży, tworzenie programów lojalnościowych, wybór strategii komunikacyjnych. Ważna jest też umiejętność utrzymywania dotychczasowych klientów, jak również pozyskiwania nowych klientów i przekształcanie ich w klientów lojalnych.

KORZYŚCI

Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności, niezbędne do zarządzania relacjami z klientem we współczesnym przedsiębiorstwie, a szczególnie w zakresie:

 • analizy potrzeb nabywców;
 • analizy rynku;
 • wykorzystania właściwych metod sprzedaży;
 • poruszania się w zorganizowanych strukturach klientów instytucjonalnych;
 • budowy programów lojalnościowych

Niewątpliwym atutem studiów jest ukazanie złożoności przedsięwzięć w zakresie budowy związków z klientem, co w konsekwencji pozwala na skuteczniejsze działania rynkowe i pełniejszą realizację funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie. Dotyczy to promocji firmy i produktu, kreowania produktów i marek, tworzenia strategii i cenowych oraz usprawniania działań w zakresie dystrybucji i logistyki.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną obsługą klienta.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, wykorzystujących nowoczesne multimedialne i interaktywne środki komunikacji.

RAMOWY PROGRAM

Program obejmuje 200 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne.

I semestr

 • zarządzanie marketingowe
 • analiza statystyczna danych marketingowych
 • analiza rynku
 • relacje business to business (B2B)
 • zarządzanie personelem handlowym

II semestr

 • relacje business to klient (B2C)
 • programy lojalnościowe
 • badania marketingowe
 • psychologia konsumenta
 • techniki sprzedaży
 • strategie komunikacyjne

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownik studium jest dr Wojciech Tarasiuk – bankowiec  i wykładowca akademicki. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w organizacji i zarządzaniu rozległymi sieciami sprzedaży usług.

Celem studiów jest  przekazanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania sprzedażą oraz zaznajomienie słuchaczy z metodami i narzędziami z tego zakresu, możliwymi do zastosowania w praktyce biznesowej.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć i doskonalić umiejętności w zakresie kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: kierowanie i przywództwo w grupie sprzedawców, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami, planowanie i controlling sprzedaży, budowanie systemów motywacyjnych.
Dzięki omówieniu i przećwiczeniu istotnych aspektów pracy w sprzedaży, absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, które podnoszą skuteczność i decydują o efektywności grupy sprzedażowej: rekrutacji członków zespołów, wyznaczania i egzekwowania zadań, planowania strategii sprzedażowych, wykorzystania różnorodnych narzędzi menedżerskich.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży/ handlu każdej branży. Studia kierowane są także do pracowników innych działów (marketingu, rozwoju produktu, obsługi klienta), które blisko współpracują z działem sprzedaży i chcą zrozumieć istotę jego funkcjonowania.

WYKŁADOWCY
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia.

RAMOWY PROGRAM

Program obejmuje 186 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne.

Semestr I

Teoria dystrybucji i sprzedaży

 • Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą
 • Segmentacja klientów i produktów
 • Metodologia badań rynkowych

Finanse w sprzedaży

 • Kontroling w sprzedaży
 • Analiza wykonalności projektów rozwoju biznesu
 • Analiza rentowności klientów i produktów

Psychologia dla sprzedawców

 • Psychologia zachowań klienta
 • Psychologia reklamy

Zarządzanie zespołami sprzedażowymi

 • Zarządzanie przez cele
 • Systemy motywacyjne w sprzedaży
 • Jakość i standardy obsługi klienta

Semestr II

Praktyka zarządzania sprzedażą

 • Rekrutacja i budowa zespołu sprzedaży
 • Organizacja i kierowanie pracą sprzedawcy
 • Coaching i mentoring

Warsztat pracy handlowca

 • Diagnozowanie potrzeb klienta
 • Komunikacja z klientem i techniki sprzedaży
 • Standardy i etyka pracy

Wsparcie IT w sprzedaży

 • MS Office
 • CRM. Bazy wiedzy o klientach

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA

Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz uzyskania pozytywnej ocena z egzaminu końcowego obejmującego następujące przedmioty:

 • Zarządzanie zespołami sprzedażowymi
 • Praktyka zarządzania sprzedażą
 • Finanse w sprzedaży

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3400zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie optymalizacji zasad organizacji i  funkcjonowania JST. Podstawą tych umiejętności będą prezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie omawianej kwestii problemowej i ich indywidualna adaptacja dla konkretnej JST. Obcowanie w towarzystwie osób zawodowo zajmujących się  problematyką samorządu pozwoli na poszerzenie kontekstu wykonywanych zadań oraz umożliwi absorpcję sprawdzonych rozwiązań. Dobór treści programowych gwarantuje kontakt z kluczowymi obszarami funkcjonowania samorządu oraz umożliwia nabycie wiedzy na temat pożądanych standardów ich zagospodarowania. Absolwenci studium dysponować będą praktyczną wiedzą na temat modelowania zmian sektorze administracji publicznej.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób zorientowanych na problematykę JST. Oferta kierowana jest do  pracowników sektora administracji publicznej jak i kandydatów na te stanowiska. Słuchaczami studium  mogą być absolwenci kierunków prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, marketing, finanse oraz innych których treści oddziaływają na sposób kształtowania organizacji i zarządzania JST.

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zarządzania jednostkami samorządowymi  poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Kadra dydaktyczna łączy środowisko świata nauki specjalizującego w tematyce JST oraz praktyków. Oprócz nauczycieli akademickich w skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego woj. podlaskiego.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje  180 g. zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Ramowy program zajęć:
• organizacja i funkcjonowanie samorządu w RP
• polityka lokalna i regionalna
• zadania publiczne i sposoby ich finansowania
• instrumenty i zasady zarządzania strategicznego
• budowanie relacji z otoczeniem JST
• miejsce JST w modelu współpracy sieciowej
• innowacje w samorządzie
• finanse jednostki samorządu terytorialnego
• kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
• kreowanie polityki inwestycyjnej w samorządzie
• polityka społeczna w samorządzie
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie gospodarką komunalną
• zarządzanie gospodarką przestrzenną
• zarządzanie projektami UE
• prawo w działalności JST (zamówienia publiczne, prawo miejscowe)
• polityka UE a funkcjonowanie samorządu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po przygotowaniu i obronie projektu dyplomowego (np. strategia komunikacji JST, plan rewitalizacji).

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest prof. Jerzy Paszkowski

Studia są adresowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także menedżerów i właścicieli firm. Mogą również być rozszerzeniem wiedzy dla doradców personalnych, pracowników kadrowych, psychologów pracy oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu problematyki kierowania ludźmi w nowoczesnych organizacjach.

CEL STUDIÓW
Przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania kadrami, które pozwalają usprawnić działania organizacyjne oraz podnoszą efektywność pracowników.

RAMOWY PROGRAM

 • Organizacja i zarządzanie-najlepsze praktyki zarządzania
 • Nowoczesny marketing i zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie finansami
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie kadrami-proces kadrowy (w tym):
  Strategie personalne
  Planowanie personalne
  Zatrudnianie i proces zatrudnieniowy
  Motywacja i kształtowanie systemu motywacyjnego
  Szkolenie i doskonalenie kadry
  SOP (kształtowanie systemów oceny pracowników)
 • PR wewnętrzny, komunikacja i informacja interpersonalna
 • Zachowania organizacyjne i psychologia zarządzania
 • Prawo pracy – ćwiczenia
 • Doradztwo personalne i zajęcia rezerwowe
 • Prawo pracy – wykład
 • Kryzys a restrukturyzacja

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 2900zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE

Kierownikiem studiów jest dr Bogdan Rogaski – wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu zarządzania oraz prawa i obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii. Od początku okresu zmian gospodarczych zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw a przez ostatnie dwadzieścia lat był członkiem zarządów i rad nadzorczych znanych podlaskich przedsiębiorstw. W trakcie wieloletniej praktyki gospodarczej zebrał bagaż doświadczeń menedżerskich z zakresu skutecznego kierowania ludźmi w procesach zmian i restrukturyzacji. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wprowadzania zmian strategicznych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Studia podyplomowe skierowane są na zdobycie przez słuchaczy unikalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i wdrażania zmian oraz przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Procesy te wymagają od kadry zarządzającej wysokich kwalifikacji zawodowych. Tej wiedzy menedżerskiej nie eksponują programy studiów wyższych, a jej zdobywanie tylko poprzez praktykę jest kosztowne. Trudne problemy dla wielu współczesnych menedżerów to między innymi: pokonywanie oporu wobec zmian, skuteczna komunikacja z interesariuszami w procesie sanacji przedsiębiorstwa, aspekty prawne postępowania upadłościowego i naprawczego, negocjacje społeczne w sytuacji kryzysowej, zmiana kultury organizacyjnej, zarządzanie ludźmi i motywowanie ich do zmian. Program studiów oferuje merytoryczne wsparcie w ich rozwiązywaniu.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie zarządzania zmianą i restrukturyzacją organizacji. Program studiów jest ukierunkowany na przekazanie słuchaczom sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Umiejętności są zdobywane poprzez udział w wykładach, ćwiczenia, grupową analizę przypadków („case study”), jak też pracę własną w postaci autorskiego programu zmian (restrukturyzacji).  Ważną wartością dalszego rozwoju profesjonalnego słuchaczy jest perspektywa poszerzenia sieci kontaktów biznesowych.  Duże znaczenie w procesie dydaktycznym odgrywają także dyskusje moderowane, dające możliwość wymiany doświadczeń uczestników kursu. W ten sposób skonstruowany program dydaktyczny pozwoli na szybkie wykorzystanie zdobytej wiedzy w macierzystych organizacjach.

SŁUCHACZE
Studia są dedykowane osobom, które w „szerokim znaczeniu” chcą przewodzić zmianom i stać się ich liderami we własnych organizacjach. Studium jest adresowane do absolwentów szkół wyższych, osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli firm, członków zarządu, szeroko rozumianej kadry zarządzającej, jak również osób, którzy chcą się profesjonalnie nauczyć kierować ludźmi w procesach zmian i restrukturyzacji.

WYKŁADOWCY
Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni praktycy działalności gospodarczej jak też doświadczeni wykładowcy akademicy. Zajęcia prowadzone będą przez osoby o bogatym doświadczeniu praktycznym zajmujący się, na co dzień doradztwem w zakresie zarządzania zmianą.

RAMOWY PROGRAM

Program obejmuje 190 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne.

 • Zarządzanie organizacją
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie zmianą i restrukturyzacją
 • Programowanie zmiany i biznesplan
 • Zarządzanie finansami w procesie zmian
 • Komunikacja w procesie zmian (public relations)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie zmian (outplacement)
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • Etyczne aspekty restrukturyzacji
 • Kultura organizacyjna w procesie zmian
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji – negocjacje i mediacja
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania wspomagające proces zmian
 • Konsultacje – przygotowanie projektu zmian – restrukturyzacji

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego (prezentacja i obrona przygotowanego programu zmian).

Koszty studiów (2016/2017)
– wpisowe: 100zł
– czesne: 3200zł
– opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

Zapisz się na studia ON-LINE